Home about ALDO store locator contact us PL flag

The ALDO Group Inc., jej podmioty powiązane oraz franczyzobiorcy cenią swoich klientów i szanują ich prywatność. Witryna internetowa The ALDO Group Inc. na Polskę („Polska Witryna Internetowa”) jest prowadzona przez The ALDO Group Inc. wyłącznie dla jej upoważnionych licencjobiorców w Polsce („Franczyzobiorca Polski”). Odpowiednio wszystkie informacje osobiste zebrane dla lub w odniesieniu do Polskiej Witryny Internetowej (w tym adresów poczty elektronicznej opisanych w niniejszym dokumencie) będą przeznaczone wyłącznie na rzecz Franczyzobiorcy Polskiego. W związku z tym niniejsza Polityka Prywatności („Polityka”) stanowi Politykę Franczyzobiorcy Polskiego, a wszyscy użytkownicy będą mieli prawo regresu wyłącznie do Franczyzobiorcy Polskiego i nie będą mieli jakiegokolwiek prawa regresu wobec The ALDO Group Inc. i podmiotów powiązanych tej spółki. Wszystkie zawarte w niniejszym dokumencie zaimki „my” lub „nasz” dotyczą wyłącznie Franczyzobiorcy Polskiego.

Niniejsza „Polityka” opisuje informacje osobiste, jakie możemy od Państwa gromadzić, cele, w jakich możemy je zbierać i kiedy możemy dzielić się nimi z osobami trzecimi. Niniejsza Polityka opisuje także wybory, jakich mogą Państwo dokonywać w odniesieniu do sposobu gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania przez nas Państwa informacji. Franczyzobiorca Polski nie będzie gromadzić, wykorzystywać lub ujawniać Państwa informacji osobistych w inny sposób niż zgodnie z niniejszą Polityką.

Korzystając z Polskiej Witryny Internetowej www.aldoshoes.com/poland, przyjmują Państwo warunki niniejszej Polityki. Jeśli nasza Polityka ulegnie w przyszłości zmianie, powiadomimy o tym naszych klientów i użytkowników, zamieszczając zaktualizowaną politykę na naszej witrynie internetowej.

Po zamieszczeniu takiej zmiany, dalsze korzystanie z Polskiej Witryny Internetowej www.aldoshoes.com/poland będzie stanowiło Państwa akceptację takich zmian i będą Państwo związani takimi zmianami. Jeśli zaprzestaną Państwo korzystania z Polskiej Witryny Internetowej www.aldoshoes/poland com po wprowadzeniu zmiany w naszej Polityce, jednak nie podejmą żadnego innego działania w odniesieniu do Państwa informacji osobistych, korzystanie przez nas z takich informacji pozostanie przedmiotem naszej Polityki obowiązującej przed wprowadzeniem zmiany. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za regularne przeglądanie niniejszej Polityki i wszelkich jej zmian.

Nasza Polityka Prywatności
Jaki rodzaj informacji Franczyzobiorca Polski zbiera z Polskiej Witryny Internetowej?
W jakim celu Franczyzobiorca Polski zbiera moje informacje z Polskiej Witryny Internetowej?
Czy Franczyzobiorca Polski dzieli się moimi informacjami zebranymi z Polskiej Witryny Internetowej z osobami trzecimi?
Jak mogę realizować moje wybory dotyczące otrzymywania informacji promocyjnych?
Co to są cookies i jak Franczyzobiorca Polski wykorzystuje je na Polskiej Witrynie Internetowej?
Jak mogę uzyskać dostęp do moich informacji osobistych lub zmienić je, wycofać moją zgodę lub wnieść zapytanie lub reklamację w związku z niniejszą Polityką i praktyką w zakresie prywatności stosowaną przez Franczyzobiorcę Polskiego?
Przez jaki czas informacje osobiste zebrane z Polskiej Witryny Internetowej są przechowywane przez Franczyzobiorcę Polskiego?
Jak informacje osobiste zebrane z Polskiej Witryny Internetowej są zabezpieczane przez Franczyzobiorcę Polskiego?

Jaki rodzaj informacji Franczyzobiorca Polski zbiera z Polskiej Witryny Internetowej?
Możemy zbierać od Państwa informacje osobiste, w przypadku gdy zapisują Państwo swoje informacje osobiste lub przekazują je, na przykład komunikując się z nami telefonicznie, pocztą elektroniczną lub w inny sposób, lub gdy wypełniają Państwo formularz uczestnictwa w konkursie, promocji lub badaniu, poprzez Internet lub w jednym z naszych sklepów detalicznych w Polsce. W efekcie tych działań mogą Państwo dostarczać nam informacje osobiste, takie jak imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i adres pocztowy, numer(y) telefonu, w tym dane teleadresowe, informacje dotyczące zainteresowania produktami i informacje finansowe, a w pewnych okolicznościach opinie i indywidualne preferencje.
Polska Witryna Internetowa jest przeznaczona do użycia przez osoby dorosłe. Franczyzobiorca Polski nie zbiera świadomie z Polskiej Witryny Internetowej żadnych informacji osobistych od dzieci w wieku poniżej 13 lat. Osoby w wieku poniżej 13 lat nie powinny korzystać z Polskiej Witryny Internetowej ani przekazywać Franczyzobiorcy Polskiemu jakichkolwiek informacji osobistych na Polskiej Witrynie Internetowej.

W jakim celu Franczyzobiorca Polski zbiera moje informacje z Polskiej Witryny Internetowej?
Franczyzobiorca Polski może wykorzystywać Państwa informacje osobiste zebrane z Polskiej Witryny Internetowej w celu (1) wysyłania Państwu lub Państwa przyjaciołom, rodzinie lub współpracownikom zamówionych produktów; (2) zdobycia dodatkowych informacji o Państwa preferencjach zakupowych; oraz (3) przeprowadzenia badań marketingowych i badań wyników w celu zmierzenia naszych wyników w zakresie obsługi klienta, przeprowadzenia badań benchmarkingowych dotyczących naszych wyników, a także udoskonalenia doświadczeń w zakresie dokonywanych zakupów i ofert produktowych. Zgodnie z poniższymi postanowieniami, mogą Państwo zawsze podjąć decyzję o nieotrzymywaniu materiałów promocyjnych i informacji marketingowych.

Czy Franczyzobiorca Polski dzieli się moimi informacjami zebranymi z Polskiej Witryny Internetowej z osobami trzecimi?
Jeśli odwiedzą Państwo Polską Witrynę Internetową www.aldoshoes.com/poland, wezmą udział w konkursie, badaniu, promocji lub ofercie specjalnej, czy też dokonają zakupu w sklepach ALDO w Polsce, możemy podzielić się Państwa informacjami osobistymi z The ALDO Group Inc. lub jakimkolwiek podmiotem powiązanym lub franczyzobiorcą ALDO, tak aby mogli skontaktować się z Państwem (pocztą elektroniczną, pocztą zwykłą lub w inny sposób) i dostarczyć Państwu materiały promocyjne i informacje dodatkowe dotyczące ich produktów, usług, konkursów, promocji i ofert specjalnych, jakie mogą Państwa zainteresować, czy też zgromadzić i wykorzystać owe informacje z zastrzeżeniem niniejszej Polityki i w innych celach przewidzianych przez niniejszą Politykę.

Nie sprzedajemy ani nie wynajmujemy Państwa informacji osobistych niepowiązanym z nami osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo lub na rzecz ALDO Group Inc. lub jakiegokolwiek podmiotu powiązanego ALDO. Jednak w przypadku sprzedaży całości lub znacznej części naszego przedsiębiorstwa, czy też innej podobnej transakcji możemy przenieść lub ujawnić Państwa informacje osobiste kupującemu lub potencjalnemu kupującemu, który może gromadzić, wykorzystywać i ujawniać takie informacje dla celów oceny proponowanej transakcji lub prowadzenia nabytego przedsiębiorstwa i zarządzania jego sprawami lub w innych celach określonych w niniejszej Polityce.

Możemy przekazać informacje osobiste niepowiązanym z nami osobom trzecim dla celów ich przetwarzania na mocy umów, które zakazują tymże osobom trzecim wykorzystywania lub ujawniania informacji osobistych w celu innym niż przetwarzanie i które nakładają zabezpieczenia odpowiednie dla stopnia wrażliwości informacji.

Zastrzegamy sobie prawo ujawniania Państwa informacji osobistych zgodnie z wymogami prawa, w odpowiedzi na pozew sądowy i wnioski organów ścigania, a także zgodnie z potrzebami w zakresie ochrony majątku, interesów i praw Franczyzobiorcy Polskiego lub The ALDO Group Inc. i podmiotów powiązanych spółki.

Polska Witryna Internetowa może zawierać łącza do witryn internetowych prowadzonych przez osoby trzecie. Owe witryny internetowe mogą gromadzić Państwa informacje osobiste. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do praktyk stosowanych przez osoby trzecie, a Franczyzobiorca Polski nie przyjmuje za nie żadnej odpowiedzialności, a korzystając z niniejszej witryny internetowej i/lub uzyskując dostęp do witryny internetowej osoby trzeciej z niniejszej witryny internetowej, zwalniają Państwo Franczyzobiorcę Polskiego z jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania, praktyki i zaniechania osób trzecich. Proszę sprawdzić politykę prywatności na każdej z odwiedzanych witryn.

Jak mogę realizować moje wybory dotyczące otrzymywania informacji promocyjnych?

Pragniemy komunikować się z Państwem, wyłącznie jeśli sobie tego Państwo życzą. Jeśli wolą Państwo nie otrzymywać informacji promocyjnych od nas, The ALDO Group Inc. lub któregokolwiek z podmiotów powiązanych ALDO, lub jeśli nie chcą Państwo, abyśmy wykorzystywali Państwa informacje w celu doskonalenia doświadczeń w zakresie dokonywanych zakupów, proszę powiadomić nas telefonicznie pod nr +48 022 58 48 900 lub pocztą elektroniczną na adres poland@aldointernational.com. Przetworzenie Państwa wniosku przekazanego pocztą elektroniczną może potrwać do 2 tygodniu, w którym to czasie mogą Państwo nadal otrzymywać informacje od nas, The ALDO Group Inc. lub jakichkolwiek podmiotów powiązanych ALDO.

Co to są cookies i jak są wykorzystywane przez Franczyzobiorcę Polskiego na Polskiej Witrynie Internetowej?

Możemy korzystać z „cookies” w celu badania Państwa preferencji i działań podejmowanych na Polskiej Witrynie Internetowej/www.aldoshoes.com. Cookies to niewielkie pliki danych przenoszone na twardy dysk Państwa komputera przez witrynę internetową. Rejestrują one Państwa preferencje, co sprawia, że kolejne odwiedziny na stronie są bardziej wydajne. Cookies mogą przechowywać różnorodne informacje, w tym liczbę Państwa odwiedzin na stronie, informacje dotyczące rejestracji, a także ile razy obejrzeli Państwo daną stronę lub inny element w witrynie. Korzystanie z cookies jest powszechną praktyką przyjętą przez większość dużych witryn w celu lepszej obsługi klientów. Większość wyszukiwarek jest zaprojektowana tak, aby akceptować cookies, jednak można je łatwo zmodyfikować w celu ich blokowania; informacje dotyczące blokowania cookies, jak wiedzieć, kiedy otrzymali Państwo Cookies i jak całkowicie wyłączyć cookies można znaleźć w plikach pomocy Państwa wyszukiwarki. Należy jednak zauważyć, że bez Cookies niektóre z funkcji witryny internetowej nie będą dostępne, a użytkownik utraci niektóre z korzyści związanych z witryną.

Jak mogę uzyskać dostęp do moich informacji osobistych lub zmienić je, wycofać moją zgodę lub wnieść zapytanie lub reklamację w związku z niniejszą Polityką i praktyką w zakresie prywatności stosowaną przez Franczyzobiorcę Polskiego?

Franczyzobiorca Polski dopilnuje, aby informacje osobiste, jakie gromadzi na Polskiej Witrynie Internetowej były tak dokładne, pełne i aktualne, jak to jest konieczne dla realizacji celu, w jakim mają być wykorzystywane. Mają Państwo prawo wnioskować o dostęp do swoich informacji osobistych gromadzonych przez nas i ich skorygowanie. W celu złożenia takiego wniosku lub jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące Polityki i praktyk Franczyzobiorcy Polskiego w zakresie prywatności, czy też chcą Państwo złożyć w związku z nimi jakąkolwiek reklamację, proszę skontaktować się z naszym pracownikiem ds. prywatności pod adresem:

Obsługa klienta
poland@aldointernational.com

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i/lub ujawnianie informacji osobistych zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu, proszę zauważyć, że mogą Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z naszym pracownikiem ds. prywatności pod wskazanym powyżej adresem.

Jak długo informacje osobiste zebrane z Polskiej Witryny Internetowej są przechowywane przez Franczyzobiorcę Polskiego?
Będziemy przechowywać Państwa informacje osobiste tylko tak długo, jak to jest konieczne w rozsądnym zakresie w celach opisanych w niniejszej Polityce lub przez taki dłuższy okres, jaki może być wymagany przez obowiązujące prawo.

Jak informacje osobiste zebrane z Polskiej Witryny Internetowej są zabezpieczane przez Franczyzobiorcę Polskiego?

Przyjęliśmy odpowiednie środki w celu zapewnienia poufności informacji osobistych oraz zabezpieczenia informacji osobistych przed utratą lub kradzieżą, a także nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, kopiowaniem, wykorzystywaniem lub modyfikacją, między innymi z uwagi na wrażliwość informacji i cele, w jakim mają być wykorzystywane. Dodatkowo każdy pracownik Franczyzobiorcy Polskiego, jego zleceniobiorca czy przedstawiciel musi przestrzegać niniejszej Polityki.

Ostatnia aktualizacja: 15 sierpnia 2008 r.