Home about ALDO store locator contact us RS flag

1. KORIŠĆENJE OVOG WEB SAJTA
Ovaj web sajt je u vlasništvu ALDO Group Inc. (u daljem tekstu  “ALDO”),i koristi se za Vašu ličnu nekomercijalnu upotrebu i informacije. Vaše korišćenje ovog vebsajta podleže sledećim propisima i svim primenljivim zakonima. Pristupom i pretraživanjem ovog sajta, Vi prihvatate, bezuslovno, ove propise. Ako se ne slažete sa nekim od ovih propisa, molimo Vas da ne koristite ovaj vebsajt. Vaša je odgovornost da se osigurate da su Vaš pristup ovom sajtu  i materijalna raspoloživost legalni u svakoj jurisdikciji. Ovaj sajt je namenjen za upotrebu isključivo punoletnim licima. Ona lica koja imaju manje od 13 godina ne bi trebalo da se služe ovim sajtom. Osim toga, ako imate 13 godine ili ste stariji, ali maloletni prema propisima koji važe na teritoriji gde imate stalno prebivalište ili gde se logujete na sajt, Vaši roditelji ili staraoci bi trebalo da koriste ovaj vebsajt u Vaše ime a Vi lično ne bi trebalo da koristite ovaj sajt ili ostavljate lične podatke ALDU, njenim članicama ili franšiznim partnerima. ALDO, njene članice ili franšizni partneri zadržavaju diskreciono pravo da odbiju uslugu, zaključe račune, ili otkažu porudžbine.

2. PRIVATNOST
Pravilnik o privatnosti ALDA, njegovih članica grupacije i / ili franšiznih partnera je objašnjen u našem Pravilniku o privatnosti, koji reguliše Vaš pristup ovom web sajtu. Vaše dalje korišćenje ovog web sajta implicira da potvrđujete da ste pročitali Pravilnik o privatnosti i slažete se sa njegovim ograničenjima i prihvatate njegove uslove i propise. Pristajete na korišćenje Vaših ličnih podataka od strane ALDA, članica ili franšiznih partnera u skladu sa propisima i u svrhe koje su propisane Pravilnikom o privatnosti, a koji periodično može biti dopunjavan.

3. INFORMACIJE O PROIZVODU
PROIZVODI NAMENJENI ZA PRODAJU I / ILI DISTRIBUCIJU OD ALDO FRANŠIZNOG PARTNERA U SRBIJI SU DOSTUPNI SAMO U SRBIJI I OVAJ DEO SAJTA JE NAMENJEN SAMO POTROŠAČIMA U SRBIJI I BUDUĆIM KUPCIMA. ALDO sa svojim članicama Grupe i franšiznim partnerima se trudi da bude što precizniji u opisu svih proizvoda raspoloživih za prodaju i / ili distribuciju od strane ALDA, članica ili franšiznih partnera. Međutim, ALDO, članice i / ili franšizni partneri ne garantuju da su opisi proizvoda ili drugih sadržaja na ovom sajtu tačni, precizni, kompletni, verodostojni i bez grešaka.

OVAJ WEB SAJT I NJEGOV SADRŽAJ NE MOGU BITI PROTUMAČENI KAO PONUDA ZA PRODAJU BILO KOG PROIZVODA ILI USLUGE.
 
4. IZUZUZECI OD PRAVILA

ALDO ne garantuje funkcionalnost, dobra pravila za rad ili uslove ovog web sajta, njegovu podesnost za upotrebu, kao ni to da će njegova upotreba biti neometana ili bez grešaka, niti u navedenom zastupa. ALDO  ne garantuje ili preuzima odgovornost da će bilo kakve greške koje se odnose na ovaj sajt biti otklonjenem ili da server koji se koristi za rad ovog sajta nema i neće imati viruse niti druge štetne komponente, niti u navedenom zastupa. SAV MATERIJAL ILI INFORMACIJE NA OVOM SAJTU SU VAM PRIKAZANE ‘’ONAKVE KAKVE SU’’ (U IZVORNOM STANJU), SA SVIM GREŠKAMA’’ I BEZ GRANACIJA BILO KOJE VRSTE BILO DA SU IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE.. ALDO i NJEGOVI DAVAOCI LICENCE, ČLANICE GRUPE I FRANŠIZNI PARTNERI ODRIČU SE SVIH GARANCIJA ILI USLOVA, U PISANOM I USMENOM OBLIKU, PROPISANIH ZAKONOM, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, GARANCIJA ILI USLOVA TRGOVINE, KVALITETA, TRAJNOSTI, PRIKLADNOSTI ILI PODESNOSTI U ODREĐENE SVRHE. Ovi izuzeci su u dodatku svake karakteristične isključivosti koje su na drugi način regulisane uslovima i propisima. Zbog određenih saveznih, državnih ili pokrajinskih zakona ne dozvoljavaju izuzimanje određenih garancija, ovi izuzeci ne moraju biti primenjeni kod Vas.

5. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
ALDO NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVU ŠTETU, BILO DIREKTNU ILI INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSEBNU ILI POSLEDIČNU, ZBOG KORIŠĆENJA ILI NESPOSOBNOSTI KORIŠĆENJA MATERIJALA, PROIZVODA ILI USLUGA BILO KOJE VRSTE, PRESTANKA PRAVA ILI GUBITKA PROFITA, PODATAKA, POSLA ILI NAKLONOSTI, BILO NA UGOVORNOJ, NEPRAVEDNOJ ILI POSEBNO UGOVORNOJ OSNOVI, ILI DA OBEZBEDI OBEŠTEĆENJE ILI BILO KAKVU NAKNADU VAMA ILI TREĆEM LICU. Vaš jedini način da to popravite je da prestanete sa korišćenjem i pristupom ovom vebsajtu. Zbog određenih saveznih, državnih ili pokrajinskih zakona ne dozvoljavaju izuzimanje određenih garancija, ovi izuzeci ne moraju biti primenjeni kod Vas.

6.  PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE
Materijal ovog sajta, u koji su uključeni ali nisu ograničeni tekstovima, slikama, ilustracijama, softverom, audio i video klipovima, je u vlasništvu, ili na drugi način pripada ALDU i ALDO ne  garantuje da takav materijal ne krši prava neke druge osobe ili njenu suštinu niti u pogledu navedenog zastupa. Materijal sa ovog vebsajta je zaštićen u SRBIJI i na drugim teritorijama Zakonom kojim su regulisana autorska prava kao i drugim zakonima u oblasti intelektualne svojine i ekvivalentima navedenih zakona kao i važećim međunarodnm ugovorima.  S toga, materijal sa ovog sajta se ne može kopirati, preradjivati, ponovo postavljati, preuzimati, slati, distribuirati ili modifikovati, ili na bilo koji način koristiti u celosti ili delimično, u bilo kom obliku, uključujući i, ali ne ograničavajući se, na tekst, audio ili video zapis, bez prethodnog pisanog pristanka od strane ALDA. Zaštićeni robni i uslužni žigovi, logo i službene oznake (tzv. Trademarks, logos and service marks) (zajedničkim imenom, “Znaci”) koji su prikazani na ovom sajtu  su registrovane ili neregistrovane  oznake ALDO Grupacije ili drugih, i u posedu su respektivnih vlasnika, i ne mogu se koristiti bez pismenog odobrenja vlasnika ovih znakova. Ništa na ovom sajtu ne može biti interpretirano kao predaja prava na korišćenje ovih znakova ili materijala zaštićenih autorskim pravima ili drugim pravima intelektualne svojine.
 
Uprkos svemu napred navdenom, ALDO Vas ovlašćuje da možete da kopirate, elektronskim putem ili na papiru, informacije koje su prikazane na bilo kojoj strani ovog vebsajta pod uslovom da će se takva kopija koristiti isključivo u nekomercijalne, privatne svrhe i, a svakom slučaju,  takva kopija ostaje predmet zaštite autorskim pravima i drugim pravima intelektualne svojine, koja se odnose na zaštićene znake, logoe, službene oznake i ostalim vlasničkim objavama i legendama koji su sadržani na ovom vebsajtu. Ova dozvola ne uključuje bilo kakvo odobrenje za bilo kakvo raspolaganje ili prodaju ovog sajta ili bilo kog dela ili celine njegovog sadržaja, bilo kakvo sakupljanje spiskova proizvoda, opisa ili cena; bilo kakvu upotrebu sajta ili njegovog sadržaja koja iz toga proizlazi; bilo kakvo preuzimanje ili kopiranje informacija za bilo kog trgovca; ili bilo kakvu upotrebu podataka, automatsko, ili sličnih prikupljanja podataka i korišćenje alata za izvlačenje porekla podataka. Ne možete sklapati i upotrebljavati sastavne tehnike da biste upotrebili neki  žig, logo ili  informaciju vlasnika sajta (uključujući slike, tekst, izgled stranice, ili formu) ALDA ili njegovih članica bez izričitog pismenog odobrenja ALDA. Ne možete koristiti neke specijalne oznake ili bilo kakav ‘’skriveni tekst’’ koristeći ALDO ime ili zaštitni žig bez izričitog pismenog odobrenja ALDO-a. Bilo kakvo neovlašćeno korišćenje ovog sajta i / ili njegovog sadržaja uslovljava postojanje dozvole ili pristanka koje ALDO garantuje.

7. POVERLJIVOST PRENETIH PODATAKA
Vi prihvatate da informacije ili materijal koji obezbeđujete elektronskim  putem, Vašim pristupom sajtu ili korišćenjem ovog web sajta, nisu poverljivi ili da na njima postoji vlasništvo, osim ako je to drugačije objašnjeno zakonom ili saglasno sa pravilnikom o privatnosti ALDA, njegovih članica ili franšiznih partnera, i prihvatate da nezaštićena komunikacija putem email-a može biti prekinuta, izmenjena ili izgubljena. Vi garantujete da informacije ili materijal koji elektronskim putem šaljete ALDO Grupaciji, njenim članicama ili franšiznim partnerima pristupom ili korišćenjem ovog vebsajta, ne narušavaju prava nekog drugog fizičkog ili pravnog lica.  Da li ste svoj pristanak ALDO Grupaciji, njenim članicama ili franšiznim partnerima, da će upotreba ovih informacija ili materijala u celosti ili delimično, uključujući i reprodukovanje, ponovno prenošenje ili objavljivanje ovih informacija ili materijala ili ideja, koncepcije ili drugih podataka koji su ovde sadržani u komercijalne svrhe ALDO Grupacije, njenih članica ili franšiznih partnera ili otkrivanje Vašeg identiteta, biti u saglasnosti sa pravilnikom o privatnosti ALDO Grupacije, njenih članica ili franšiznih partnera (pogledajte Deo 2 iznad).

8. ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA
Kada posetite ovaj web sajt ili nam šaljete email-ove, Vi komunicirate sa nama elektronskim putem. Time ste dali svoj pristanak da i mi komuniciramo sa Vama elektronskim putem. Mi ćemo komunicirati sa Vama tako što ćemo Vam slati email-ove ili ćemo postavljati obaveštenja na ovom vebsajtu. Vi ste saglasni da su svi sporazumi, obaveštenja, obelodanjivanja i druga saopštenja koja Vam šaljemo elektronskim putem jesu zakonski uslov za pismenu komunikaciju te vrste.

9. KONTROLA
ALDO može nadgledati pristup web sajtu ili drugim aktivnostima koje imaju veze sa ovim sajtom i može intervenisati u tom smislu. Međutim, ALDO ne zastupa i ne pruža garancije za to. Vi ste saglasni sa takvom kontrolom i intervencijom kad god ALDO odluči da je sprovede.

10. LINKOVI
Linkovi i reference drugih sajtova su Vam omogućeni samo u nužnim potrebama. ALDO nije pregledao niti izričito ili implicitno odobrio druge sajtove ili bilo koju informaciju ili materijal, ili bilo kakvu dostupnost tog tipa, preko ovih linkova, i ne preuzima ikakvu odgovornost za bilo kakve druge sajtove, informacije ili materijal tog tipa koji su tamo postavljeni, ili proizvode, ili usluge koje su tamo ponuđeni. Ne možete kreirati linkove sa drugih web sajtova koji su usmereni na ovaj vebsajt, sem ako je to izričito odobreno od ALDA. 
Da biste dobili takvu dozvolu, kontaktirajte našeg web administratora putem sledeće  email adrese comments@aldogroup.com.

11. VIRUSI I OSTALO
ALDO ne  garantuje da informacije ili materijal, uključujući i preuzimanje softvera, pristupom sa ili preko ovog sajta, neće biti prekinute ili bez grešaka, nedostataka, virusa ili drugih štetnih komponenti, niti da će bilo kakvi problemi koji su otkriven biti ispravljeni, niti u pogledu navedenog ALDO na bilo koji način zastupa.

12. NANOŠENJE ŠTETE DRUGIMA
Pristajete  na to da ne dajete bilo kakve informacije ili materijal koji mogu biti štetni po ostale. Između ostalog, pristali ste da ne uključujete, svesno ili ne, bilo koju grešku ili nedostatak u materijalu ili informacijama koji mogu, pored drugih nedozvoljenih stvari, predstavljati klevetu ili uvredu, biti nepotpuni, sramotni ili opsceni, da na bilo koji način ne promovišete mržnju ili netrpeljivost ili da na drugi način činite ili podržavate krivična dela, prekršaje ili  radnje koje mogu imati za posledicu gradjanskopravnu odgovornost prema bilo kom licu ili entitetu.

13. ZADRŽANA PRAVA
Sva prava koja nisu izričito odobrena u ovim propisima su rezervisana po diskreciji ALDA. Ništa što je sadržano u ovim propisima ne može biti protumačeno kao prenos ovlašćenje ili bilo koje licence ili prava za bilo koje autorsko pravo, patent, žigu ili drugo pravo intelektualne svojine ALDO ili bilo kog drugog lica ili entiteta.

14. ZAKON KOJI SE PRIMENJUJE
Ovaj sajt je pod kontrolom i stavljen je u rad od strane ALDA  iz Montreala, Kvebek, Kanada i ovi propisi, ovaj web sajt, i bilo kakvo korišćenje ovog vebsajta i bilo koja transakcija koja je sprovedena na njemu ili sa njega podleže Zakonima Pokrajine Kvebek i Zakonima Kanade koji su u tom pogledu primenljivi bez upućivanja na principe sukoba zakona. Primena Konvencija Ujedinjenih Nacija u oblasti Međunarodne trgovine je izričito isključena. 

15. ODLUKE U TOKU SPOROVA; PRIVREMENE MERE
VEOMA JE VAŽNO DA PAŽLJIVO PROČITATE ČITAV OVAJ ODELJAK. OVAJ ODELJAK PRIKAZUJE ODLUKE PRILIKOM RASPRAVA DO KONAČNE I OBAVEZNE PRESUDE PRED NEUTRALNIM IZABRANIM ARBITROM UMESTO NA SUDU PRED SUDIJOM ILI POROTOM. PRI ČEMU ZAKONI VAŠE DRŽAVE, PODRUČJA ILI TERITORIJE MOGU OGRANIČITI OBAVEZNU ARBITRAŽU U SLUČAJU ODREDJENOG SPORAZUMA SA POTROŠAČIMA

Obavezna arbitraža
Bilo kakva rasprava, razlika u stanovištima, spor ili zahtev sa naše strane ili bilo koga od nas protiv nekoga od zaposlenih, agenata, punomoćnika, službenika, direktora, naslednika, pravnih naslednika ili pridruženog člana drugih lica, koji proističu od, povezani su sa, ili imaju neke veze sa, postojećim propisima, ovim vebsajtom, bilo kakvom upotrebom ovog sajta ili bilo kakvom transakcijom sprovedenom na ili sa njega (bilo ugovornu ili posebno-ugovornu, preko ugovora ili delikta, u saglasnosti sa zakonom ili propisima, ili drugačije, i bilo da je ranije postojalo, sada postoji ili će postojati u budućnosti), uključujući bilo koje pitanje koje se odnosi na pregovaranje, stvaranje, postojanje, važenje, izvršenje, ishod, tumačenje, prekršaj, odluku ili poništavanje i dalje uključivanje u primenljivost ili kompetentnost ove arbitražne klauzule (u daljem tekstu ćemo ih zajedničkim imenom nazvati ‘’zahtevima’’ a pojednačno ‘’zahtevi’’) bi trebalo da se upućuju, i da konačno budu rešene putem obavezne arbitraže, sa izuzimanjem suda, u skladu sa arbitražnim propisima koji su niže navedeni i koji čine sastavni deo ovih propisa. Međutim, pre nego što podnesete zahtev za raspravu, morate se obratiti našim predstavnicima korisničke podrške na broj telefona: 1-800-326-2536 i time nam pružiti priliku da pokušamo da rešimo nesporazum. Slično, pre nego što je ALDO inicira arbitražu, mi prvo moramo da pokušamo to da rešimo tako što ćemo Vas kontaktirati. Ako spor ne može da se reši na zadovoIjavajući način u roku od šezdeset (60) dana od dana kada ste Vi ili ALDO obavešteni od strane onog drugog učesnika spora, tada bilo koja strana može započeti sudski proces kao što je to niže prikazano.

Zbog veće sigurnosti, nikakva pomoć ne bi trebala biti tražena sa bilo koje od dve strane u sporu od bilo kog suda ili tribunala, bilo saveznog, državnog ili pokrajinskog ili bilo kod drugog, u vezi sa bilo kojim sadržajem koji se odnosi na ove propise uključujući, bez ograničenja, bilo koji Zahtev, bilo koju raspravu pokrenutu sa ciljem da reši Zahtev, i bilo koju arbitražnu odluku koja je doneta u vezi sa Zahtevom, sem ako je to izričito dozvoljeno ovim propisima i- ili Zakonom. Svaka odluka koja je potvrđena i saglasna sa odlukom mora biti konačna i obavezna za svaku od  strana u sporu i nikakve žalbe ne mogu da se podnose na ovu odluku. Ova odluka može biti ponovljena, primenljiva i izvršena od strane bilo kog suda koji ima jurisdikciju nad osobom ili imovinom osobe na koju se primenjuje tražena odluka. 

NIKAKAV ZAHTEV NE MOŽE BITI PRIDRUŽEN DRUGOJ PARNICI, ILI RASPRAVI SA NEKIM DRUGIM LICEM, NITI REŠEN NA OSNOVU ŠIREG PRIPADANJA PO VRSTI. OBE STRANE SE IZRIČITO SLAŽU DA SVAKI ZAHTEV KOJI JE REŠEN NA ODGOVARAJUĆI NAČIN POD OVIM USLOVIMA, NE MOŽE BITI PRIPOJEN BILO KOM DRUGOM SUDSKOM PROCESU NI POD KOJIM USLOVIMA. ARBITAR NE MOŽE ODLUČIVATI O ŠTETI KOJA JE UČINJENA U SMISLU OVIH ODREDBI I NE MORA ODLUČIVATI O PRIMERENOJ ILI KAZNENOJ ODŠTETI NITI O HONORARU ADVOKATA. VI I ALDO SE ZAJEDNIČKI ODRIČETE PRAVA NA BILO KAKVE ZAHTEVE O ODŠTETI KOJE SU ISKLJUČENI OVIM PROPISIMA. 

Privremene i prethodne mere
Nezavisno od odredbi odeljka 5, Liste A,, ili bilo kojim odredbama ovih uslova, ALDO će imati pravo da traži ili da izdejstvuje bilo koje prethodne ili privremene mere od bilo kog suda nadležne jurisdikcije da zaštiti svoj zaštitni znak ili neka druga prava intelektualne svojinu ili poverljivost informacija ili da sačuva status quo (isti status) tokom rasprave.

16. IZMENE PROPISA / POSEBNI SLUČAJEVI
ALDO može periodično modifikovati, menjati ili na drugi način unapredjivati pravila koja se odnose na ovaj web sajt. Izveštavaćemo Vas o izmenama, putem web sajta, tako što ćemo Vam slati obaveštenja o takvim promenama na ovom vebsajtu. Praćenjem ovih promenama Vaše dalje korišćenje ovog sajta će značiti Vaše prihvatanje ovih propisa i drugih pravila, čim budu modifikovani. Bićete ograničeni ovim promenama. Ako za bilo koji od ovih uslova smatrate da nije važeći, da je poništen, ili iz bilo kog razloga neprimenljiv, ovakvo stanje se može smatrati posebnim i izdvojenim i ne bi trebalo da utiče na važnost i primenljivost ostalih uslova.

17. NADLEŽNOST (JURISDIKCIJA)
Ovaj web sajt kontroliše i njime upravlja ALDO iz Montreala, Kvebek, Kanada. ALDO ne zastupa stav da je sadržaj ovog vebsajta prikladan i dostupan za upotrebu na drugim lokacijama. Oni koji odaberu da pristupaju ovom vebsajtu sa drugih lokacija, to čine na sopstvenu inicijativu i odgovorni su za saglasnost sa lokalnim zakonima, u opsegu u kojem su lokalni zakoni primenljivi.

18. (COOKIES)
Mi možemo iskoristiti ‘’cookies’’  da bismo pratili Vaše prioritete i aktivnosti na ALDO web sajtu. ‘’Cookies’’ su mali fajlovi sa podacima koji se prebacuju na hard drajv Vašeg kompjutera preko vebsajta. Oni čuvaju zapise o Vašim prethodnim pretraživanjima čineći svaku Vašu narednu posetu efikasnijom. ‘’Cookies’’ mogu čuvati raznovrsne informacije, uključujući i informaciju o tome koliko ste puta pristupili sajtu, informacije o registraciji kao i koliko ste puta pogledali određenu web stranu ili artikal na sajtu. Korišćenje ovih ‘’cookies’’ je uobičajena praksa kojom se služi većina osnovnih sajtova radi boljeg pružanja usluga svojim klijentima. Mnogi pretraživači (browsers) su dizajnirani tako da prihvataju ‘’cookies’’, ali mogu biti i lako podešeni da ih blokiraju; pogledajte pomoćne fajlove na svom pretraživaču za detaljno uputstvo za blokiranje ‘’cookies’’, kao i za informaciju o tome kako da znate kada ste dobili ‘’cookies’’ i kako da ih potpuno onesposobite. Bez ‘’cookies’’, međutim, možete primetiti da neke funkcije web sajta neće više biti dostupne i korisnik neće moći da koristi neke prednosti web sajta.

19. NEODRICANJE OD PRAVA
Neuspeh ili propuštanje ALDA u primeni bilo kojih odredbi ovih propisa ili reagovanje na bilo kakvo kršenje ovih propisa sa Vaše strane  ili od strane trećeg lica ne bi trebalo ni na koji način da utiče na odricanje prava ALDA  da potom primeni bilo koji od ovih propisanih uslova i situacija koji su ovde sadržani ili da reaguje u vezi sa sličnim kršenjem. 

20. VAŽNOST SVIH USLOVA KAO UGOVORA
Ovi uslovi, zajedno sa svim drugim sporazumima, propisima ili uslovima koji se odnose na njih čine celokupan Ugovor između Vas i ALDA u pogledu upotrebe ovog vebsajta i bilo koje transakcije sprovedene na ili sa ovog sajta i njegovog sadržaja, i zamenjuju bilo kakve prethodne pogodbe i sporazume (bilo elektronske, usmene ili pismene) u vezi ovog predmeta, i  ne moraju biti dopunjivani ili modifikovani sem u pismenoj formi, ili ako ALDO načini takve dopune ili modifikacije dostupne i saglasne sa ovim propisima.

21. RASKID
ALDO zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, obustavi Vaš pristup ovom vebsajtu u potpunosti ili delimično, bez ili sa obaveštenjem o tome.
 
22. NASLOVI
Naslovi koji su ovde korišćeni su postavljeni jedino radi preglednosti i lakšeg snalaženja i ne utiču na konstrukciju ili interpretaciju ovde pomenutih propisa i uslova.
 
Last update: 15-8-2008