1. KORIŠĆENJE OVOG WEB SAJTA
Ovaj web sajt je u vlasništvu ALDO Group Inc. (u daljem tekstu  “ALDO”),i koristi se za Vašu ličnu nekomercijalnu upotrebu i informacije. Vaše korišćenje ovog vebsajta podleže sledećim propisima i svim primjenljivim zakonima. Pristupom i pretraživanjem ovog sajta, Vi prihvatate, bezuslovno, ove propise. Ako se ne slažete sa nekim od ovih propisa, molimo Vas da ne koristite ovaj web sajt. Vaša je odgovornost da se osigurate da su Vaš pristup ovom sajtu  i materijalna raspoloživost legalni u svakoj jurisdikciji. Ovaj sajt je namjenjen za upotrebu isključivo punoletnim licima. Ona lica koja imaju manje od 13 godina ne bi trebalo da se služe ovim sajtom. Sem toga, ako imate 13 godine ili ste stariji, ali maloletni  prema propisima koji važe na teritoriji gde imate stalno prebivalište ili gde se logujete na sajt, Vaši
roditelji ili staraoci bi trebalo da koriste ovaj web sajt u Vaše ime, a Vi lično ne bi trebalo da koristite ovaj sajt ili ostavljate lične podatke ALDU, njenim članicama ili franšiznim partnerima. ALDA, njene članice ili franšizni partneri zadržavaju diskreciono  pravo da odbiju uslugu, zakljuće račune, ili otkažu porudžbine.

2. PRIVATNOST
Pravilnik o privatnosti ALDA, njegovih članica i / ili franšiznih partnera je objašnjen u našem Pravilniku o privatnosti, koji reguliše Vaš pristup ovom web sajtu. Vaše dalje korišćenje ovog web sajta implicira da potvrđujete da ste pročitali Pravilnik o privatnosti i slažete se sa njegovim ograničenjima i prihvatate njegove uslove i propise. Pristajete na korišćenje Vaših ličnih podataka od strane ALDA, članica ili franšiznih partnera u skladu sa propisima i u svrhe koje su propisane Pravilnikom o privatnosti, a koji periodično može biti dopunjavan.
 
3. INFORMACIJE O PROIZVODU
PROIZVODI NAMJENJENI ZA PRODAJU I / ILI DISTRIBUCIJU OD ALDO FRANŠIZNOG PARTNERA U CRNOJ GORI SU DOSTUPNI SAMO U CRNOJ GORI I OVAJ DiO SAJTA JE NAMJENJEN SAMO  POTROŠAČIMA U CRNOJ GORI I BUDUĆIM KUPCIMA. ALDO sa svojim članicama Grupe i franšiznim partnerima se trudi da bude što precizniji u opisu svih proizvoda raspoloživih za prodaju i / ili distribuciju od strane ALDA, članica ili franšiznih partnera. Međutim, ALDO, članice i / ili franšizni partneri ne garantuju da su opisi proizvoda ili drugih sadržaja na ovom sajtu tačni, precizni, kompletni, vjerodostojni i bez grešaka.

OVAJ WEB SAJT I NJEGOV SADRŽAJ NE MOGU BITI PROTUMAČENI KAO PONUDA ZA PRODAJU BILO KOG PROIZVODA ILI USLUGE.
 
4. IZUZIMANJE PODREĐENIH UGOVORNIH USLOVA
ALDO ne zastupa i ne garantuje funkcionalnost, dobre radne propise ili uslove ovog web sajta, njegovu podesnost za upotrebu, kao ni to da će njegova upotreba biti neometana ili bez grešaka. ALDO ne zastupa, garantuje ili preuzima odgovornost da će bilo kakve greške koje se odnose na ovaj sajt biti otklonjenem ili da server koji se koristi za rad ovog sajta nema i neće imati viruse niti druge štetne komponente. SAV MATERIJAL ILI INFORMACIJE NA OVOM SAJTU SU VAM PRIKAZANE ‘’ONAKVE KAKVE SU’’ (U IZVORNOM STANJU), SA SVIM GREŠKAMA’’ I BEZ GRANACIJA BILO KOJE VRSTE BILO DA SU IZRIČITE ILI PODRAZUMijEVANE. ALDO i NJEGOVI DAVAOCI LICENCE, ČLANICE GRUPE I FRANŠIZNI PARTNERI ODRIČU SE SVIH GARANCIJA ILI USLOVA, U PISANOM I USMENOM OBLIKU, PROPISANIH ZAKONOM, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, GARANCIJA ILI USLOVA TRGOVINE, KVALITETA, TRAJNOSTI, PRIKLADNOSTI ILI PODESNOSTI U ODREĐENE SVRHE. Ovi izuzeci su u dodatku svake karakteristične isključivosti koje sun a drugi način regulisane uslovima i propisima. Zbog određenih saveznih, državnih ili pokrajinskih zakona ne dozvoljavaju izuzimanje određenih garancija, ovi izuzeci ne moraju biti primjenjeni kod Vas.

5. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
ALDO NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVU ŠTETU, BILO DIREKTNU ILI INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSEBNU ILI POSLEDIČNU, ZBOG KORIŠĆENJA ILI NESPOSOBNOSTI KORIŠĆENJA MATERIJALA, PROIZVODA ILI USLUGA BILO KOJE VRSTE, PRESTANKA PRAVA ILI GUBITKA PROFITA, PODATAKA, POSLA ILI NAKLONOSTI, BILO NA UGOVORNOJ, NEPRAVEDNOJ ILI POSEBNO UGOVORNOJ OSNOVI, ILI DA OBEZBJEDI OBEŠTEĆENJE ILI BILO KAKVU NAKNADU VAMA ILI TREĆEM LICU. Vaš jedini način da to popravite je da prestanete sa korišćenjem i pristupom ovom vebsajtu. Zbog određenih saveznih, državnih ili pokrajinskih zakona ne dozvoljavaju izuzimanje određenih garancija, ovi izuzeci ne moraju biti primjenjeni kod Vas.

6. PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE
Materijal ovog sajta, u koji su uključeni ali nisu ograničeni tekstovima, slikama, ilustracijama, softverom, audio i video klipovima, je vlasništvu, ili na drugi način pripadu ALDU i ALDO ne zastupa niti garantuje da takav materijal ne prekršava prava neke druge osobe ili njenu suštinu, Materijal sa ovog web sajta je zaštićen u CRNOJ GORI i u drugim područjima Aktom autorskog prava (ili njegovim ekvivalentom) i pomoću pravosnažnosti primjenljivih međunarodnih sporazuma.  Stoga, materijal sa ovog sajta se ne može kopirati, ponovo načiniti, ponovo izdati, preuzimati, slati, distribuirati ili modifikovati, u cijelosti ili dijelimično u bilo kom obliku, uključujući i ali ne ograničavajući se na tekst, audio ili video, bez prethodnog pisanog pristanka od strane ALDOA.        Zaštitni žigovi, logo i službene oznake (Trademarks, logos and service marks (zajedničkim imenom, “Oznake”) koje su prikazane na ovom sajtu  su registrovane ili neregistrovane  Oznake ALDO Grupacije ili ostalih, su u posjedu dotičnih vlasnika, i ne mogu se koristiti bez pismenog odobrenja vlasnika ovih Oznaka. Ništa na ovom sajtu ne može biti interpretirano kao predaja prava na korišćenje ovih Oznaka ili materijala zaštićenih Autorskim pravima ili Aktom autorskog prava (ili njegovog ekvivalenta).
 
Uprkos svemu gore pomenutom, ALDO Vas ovlašćuje da možete da kopirate, elektronskim putem ili na papiru, informacije koje su prikazane na bilo kojoj strani ovog web sajta pod uslovom da će se takva kopija koristiti isključivo u nekomercijalne, privatne svrhe i, u svakom slučaju, pod uslovom da svaka takva kopija ostaje zaštićena po svim autorskim pravima, zaštitnim žigpvima, službenim oznakama i ostalim vlasničkim objavama i legendama koji su sadržani na ovom vebsajtu. Ova dozvola ne uključuje bilo kakvu preprodaju ovog sajta i njegovog sadržaja, bilo kakvo sakupljanje proizodnih spiskova, opisa ili cena; bilo kakvu upotrebu sajta ili njegovog sadržaja koja iz tog proizlazi; bilo kakvo preuzimanje ili kopiranje informacija za dobrobit bilo kog trgovca; ili bilo kakvu upotrebu podataka, automata, ili sličnih prikupljanja podataka i korišćenje alata za izvlačenje porijekla podataka. Ne morate sklapati i upotrebljavati sastavne tehnike da biste priložili neki zaštitni žig, logo ili vlasničku informaciju (uključujući slike, tekst, izgled stranice, ili formu) ALDA ili njegovih članica bez izričitog pismenog odobrenja ALDO-a. Ne morate koristiti neke specijalne oznake ili bilo kakav ‘’skriveni tekst’’ koristeći ALDO  ime ili zaštitni žig bez izričitog pismenog odobrenja ALDA. Bilo kakvo neovlašćeno korišćenje ovog sajta i / ili njegovog sadržaja uslovljava završetak dozvole ili pristanka koje ALDO garantuje.

7. POVERLJIVOST PRENOSA PODATAKA
Vi prihvatate da informacije ili materijal koji obezbijeđujete elektronskim putem putem Vašeg pristupa ili korišćenjem ovog web sajta, nisu povjerljivi ili vlasnički, osim ako je to drugačije objašnjeno zakonom ili saglasno sa pravilnikom o privatnosti ALDA, njegovih članica ili franšiznih partnera, i prihvatate da nezaštićena komunikacija putem email-a može biti prekinuta, izmjenjena ili izgubljena. Vi predstavljate i garantujete da informacije ili materijal koji elektronskim putem šaljete ALDO Grupaciji, njenim članicama ili franšiznim partnerima pristupom ili korišćenjem ovog vebsajta, ne narušavaju prava nekog drugog lica ili suštine.  Dali ste svoj pristanak ALDO Grupaciji, njenim članicama ili franšiznim partnerima, da će upotreba ovih informacija ili materijala u cijelosti ili dijelimično, uključujući i reprodukovanje, ponovno prenošenje ili objavljivanje ovih informacija ili materijala ili ideja, koncepcije ili drugih podataka koji su ovdje sadržani u komercijalne svrhe ALDO Grupacije, njenih članica ili franšiznih partnera ili razotkrivanje Vašeg identiteta, u saglasnosti sa pravilnikom o privatnosti ALDO Grupacije, njenih članica ili franšiznih partnera (pogledajte 2.Deo iznad).

8. ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA
Kada posjetite ovaj web sajt ili nam šaljete email-ove, Vi komunicirate sa nama elektronskim putem. Dali ste svoj pristanak da i mi komuniciramo sa Vama elektronskim putem. Mi ćemo komunicirati sa Vama tako što ćemo Vam slati email-ove ili ćemo postavljati obavještenja na ovom vebsajtu. Vi ste saglasni da sve ugovore, obavještenja, obijelodanjivanja i druga saopštenja koja Vam šaljemo elektronskim putem jesu zakonski uslov za pismenu komunikaciju te vrste

9. KONTROLA
ALDO može nadgledati pristup vebsajtu ili drugim aktivnostima koje imaju veze sa ovim sajtom i mogu intervenisati u tom smislu. Međutim, ALDO ne zastupa i ne pruža garancije za to. Vi ste saglasni sa takvom kontrolom i intervencijom kad god ALDO odluči da je sprovede.

10. LINKOVI
Linkovi i reference drugih sajtova su Vam omogućeni samo u nužnim potrebama. ALDO nije pregledao niti izričito ili implicitno odobrio druge sajtove ili bilo koju informaciju ili materijal, ili bilo kakav dostupnost tog tipa, preko ovih linkova, i ne preuzima ikakvu odgovornost za bilo kakve druge sajtove, informacije ili materijal tog tipa koji su tamo postavljeni, ili proizvode ili usluge koje su tamo ponuđene. Ne morate kreirati linkove sa drugih vebsajtova koji su usmereni na ovaj web sajt, sem ako je to izričito odobreno od ALDA.  Da biste dobili takvu dozvolu, kontaktirajte našeg web administratora putem sledeće  email adrese comments@aldogroup.com.

11. VIRUSI I OSTALO
ALDO ne zastupa niti garantuje da informacije ili material, uključujući i preuzimanje softvera, pristupom sa ili preko ovog sajta, neće biti prekinute ili bez grešaka, nedostataka, virusa ili drugih štetnih komponenti, niti da će bilo kakavi problemi koji su otkriven biti ispravljeni.

12. NANOŠENJE ŠTETE DRUGIMA
Pristajete  na to da  ne predstavljate na ovom sajtu ili preko ovog sajta bilo kakve informacije ili materijal koji mogu biti štetni po ostale. Između ostalog, pristali ste da ne ukljkušujete, svijesno ili ne, bilo koju grešku ili nedostatak u materijalu ili informacijama koji mogu, pred drugih stvari, biti oklevetani, nedovoljni, sramotni ili opsceni, niti da promovišete mržnju ili na drugi način podržavate krivične prekršaje ili civilnu odgovornost prema bilo kom licu ili entitetu.

13. ZADRŽANA PRAVA
Sva prava koja nisu izričito odobrena u ovim propisima su rezervisana od strane ALDA. Ništa što je sadržano u ovim propisima ne može biti protumačeno kao predaja zakona ili bilo koje licence ili prava po bilo kom autorskom pravu, patentu, zaštitnom žigu ili drugom intelektualnom svojinom ALDO  prava ili bilo kog drugog lica ili entiteta.

14. VLADAJUĆI ZAKON
Ovaj sajt je pod kontrolom i stavljen je u rad od strane ALDA iz Montreala, Kvebek, Kanada i ovi propisi, ovaj web sajt, i bilo kakvo korišćenje ovog vebsajta i bilo koja transakcija koja je sprovedena na njemu ili sa njega podleže Zakonima Pokrajine Kvebek i Zakonima Kanade koji su u tom pogledu primjenljivi bez upućivanja na principe sukoba zakona. Primena Konvencija Sjedinjenih Američkih Država za Međunarodnu robnu trgovinu je izričito isključena. 

15. ODLUKE U TOKU SPOROVA; PRIVREMENE MERE
VEOMA JE VAŽNO DA PAŽLJIVO PROČITATE ČITAV OVAJ ODjELJAK. OVAJ ODJELJAK PRIKAZUJE REZOLUCIJE PRILIKOM RASPRAVA DO KONAČNE I OBAVEZNE PRESUDE PRED NEUTRALNIM IZABRANIM POSREDNIKOM UMJESTO NA SUDU PRED SUDIJOM ILI POROTOM. ZAKONI VAŠE DRŽAVE, PODRUČJA ILI TERITORIJE MOGU OGRANIČITI OBAVEZNU ARBITRAŽU U SLUČAJU ODREĆENOG SPORAZUMA SA POTROŠAČIMA

Obavezna arbitraža
Bilo kakava rasprava, razlika, spor ili zahtjev sa naše strane ili bilo koga od nas protiv nekoga od zaposlenih, agenata, punomoćnika, službenika, direktora, naslednika, pravnih naslednika ili pridruženog člana drugih lica, koji proističu od, povezani su sa, ili imaju neke veze sa, postojećim propisima, ovim vebsajtom, bilo kakvom upotrebom ovog sajta ili bilo kakvnom transakcijom sprovedenom na ili sa njega (bilo ugovornu ili posebno-ugovornu, preko ugovora ili delikta, u saglasnosti sa zakonom ili propisima, ili drugačije, i bilo da je ranije postojalo, sada postoji ili će postojati u budućnosti), uključujući bilo koje pitanje koje se odnosi na pregovaranje, stvaranje, postojanje, validnost, izvršenje, ishod, interpretiranje, prekršaj, odluku ili poništavanje i dalje uključivanje u primjenljivost ili kompetentnost ove arbitražne klauzole (u daljem tekstu ćemo ih zajedničkim imenom nazvati ‘’tužbe’’ a pojednačno ‘’tužba’’) bi trebalo da se upućuju id a konačno budu riješene putem obavezne arbitraže, sa izuzimanjem suda, u skladu sa arbitrarnim propisima koji su izloženi ispod i koji čine sastavni dio ovih propisa. Međutim, prije nego što podnesete zahtjev za raspravu, morate se obratiti našim predstavnicima korisničke podrške na broj telefona: 1-800-326-2536 i time nam pružite priliku da pokušamo da rješimo raspravu. Slično, pre nego što je ALDO preuzme raspravu o arbitraži, mi prvo moramo da pokušamo to da rješimo tako što ćemo Vas kontaktirati. Ako rasprava ne može da se rješi na zadovoIjavajući način u roku od šezdeset (60) dana od dana kada ste Vi ili ALDO obavješteni od strane onog drugog učesnika rasprave, tada bilo koja strana može započeti sudski process kao što je to ispod prikazano.

Zbog veće sigurnosti, nikakva pomoć ne bi trebala biti tražena sa bilo koje od dve zavažene strane od bilo kog suda ili tribunala, bilo saveznog, državnog ili pokrajinskog, u vezi sa bilo kojom sadržajem koji se odnosi na ove propise uključujući, bez ograničenja, bilo koji Zahtjev, bilo koju raspravu pokrenutu sa ciljem da rješi Zahtjev, i bilo koju arbitražnu odluku koja je donijeta u vezi sa Zahtjevom, sem ako je to izričito dozvoljeno ovim propisima ili ili Zakonom. Svaka odluka koja je potvrđena i saglasna sa presudom mora biti konačna i obavezna za svaku od zavađenih strana i nikakve žalbe ne bi trebalo da se podnose na ovu odluku. Ova odluka može biti ponovljena, primjenljiva i izvršena od strane bilo kog suda koji ima jurisdikciju nad svojinom osobe na koju se primenjuje tražena odluka. 

NIKAKAV ZAHTJEV NE MOŽE BITI PRIDRUŽEN DRUGOJ PARNICI, ILI RASPRAVI SA NEKIM DRUGIM LICEM, ILI RjEŠEN NA TEMELJIMA KLASNE OSNOVE. OBE STRANE SE IZRIČITO SLAŽU DA SVAKI ZAHTEV KOJI JE REŠEN NA ODGOVARAJUĆI NAČIN POD OVIM USLOVIMA NE MOŽE BITI PRIPOJEN BILO KOM DRUGOM SUDSKOM PROCESU NI POD KOJIM USLOVIMA. SUDIJA NE MORA ODLUČIVATI O ŠTETI KOJA JE UČINJENA POD OVIM PROPISIMA I NE MORA ODLUČIVATI O PRIMJERENOJ ILI KAZNENOJ ODŠTETI NITI O HONORARU ADVOKATA. VI I ALDO SE ZAJEDNIČKI ODRIČETE PRAVA NA BILO KAKAVE ZAHTjEVE O ODŠTETI KOJE SU ISKLJUŠENI OVIM PROPISIMA. 

Naredbene olakšice i Privremene olakšice
Uprkos odredbama u 17.dijelu, ili bilo kojim odredbama ovih uslova, ALDO mora imati pravo da potraži i izbori se sa bilo koje naredbene ili privremene olakšice od bilo kog suda nadležne jurisdikcije da zaštite svoj zaštitni znak ili neka druga prava na intelektualnu svojinu ili poverljivost informacija ili da sačuva status quo (isti status) tokom rasprave.

16. IZMJENE PROPISA / IZDVAJANJE
ALDO može periodično modifikovati, mijenjati ili na drugi način unapredjivati propise koji se odnose na ovaj wb sajt. Izvještavaćemo Vas o ovim modifikacijama na web sajtu tako što ćemo Vam slati obavještenja o takvim promjenama na ovom web sajtu. Praćenjem ovih promjenam Vaše dalje korišćenje ovog sajta će značiti Vaše prihvatanje ovih propisa i drugih pravila, čim budu modifikovani. Bićete ograničeni ovim promjenama. Ako za bilo koji od ovih uslova smatrate da nije važeći, da je poništen, ili iz bilo kog razloga neprimjenljiv, ovakvo stanje se može smatrati izdvojenim i ne bi trebalo da utiče na validnost i primjenljivost ostalih uslova.

17. NADLEŽNOST (JURISDIKCIJA)
Ovaj web sajt kontroliše i njime upravlja ALDO iz Montreala, Kvebek, Kanada. ALDO ne zastupa stav da je sadržaj ovog web sajta prikladan i dostupan za upotrebu na drugim lokacijama. Oni koji odaberu da pristupaju ovom web sajtu sa drugih lokacija, to čine na sopstvenu inicijativu i odgovorni su za saglasnost sa lokalnim zakonima, u opsegu u kojem su lokalni zakoni primjenljivi.

18. (COOKIES)
Mi možemo iskoristiti ‘’cookies’’ da bismo pratili Vaše prioritete i aktivnosti na ALDO web sajtu. ‘’Cookies’’ su mali fajlovi sa podacima koji se prebacuju na hard drajv Vašeg kompjutera preko vebsajta. Oni čuvaju zapise o Vašim prethodnim pretraživanjima čineći svaku Vašu narednu posetu efikasnijom. ‘’Cookies’’ mogu čuvati raznovrsne informacije, uključujući i informaciju o tome koliko ste puta pristupili sajtu, informacije o registraciji kao i koliko ste puta pogledali određenu web stranu ili artikal na sajtu. Korišćenje ovih ‘’cookies’’ je uobičajena praksa kojom se služi većina osnovnih sajtova radi boljeg pružanja usluga svojim klijentima. Mnogi pretraživači (browsers) su dizajnirani tako da prihvataju ‘’cookies’’, ali mogu biti i lako podešeni da ih blokiraju; pogledajte pomoćne fajlove na svom pretraživaču za detaljno uputstvo za blokiranje ‘’cookies’’, kao i za informaciju o tome kako da znate kada ste dobili ‘’cookies’’ i kako da ih potpuno onesposobite. Bez ‘’cookies’’, međutim, možete primjetiti da neke funkcije vebsajta neće više biti dostupne i korisnik neće moći da koristi neke prednosti sajta.

19. NEODRICANJE PRAVA
Neuspjeh ALDA u primjeni bilo kojih odredbi ovih propisa ili reagovanje na bilo kakav prekršaj ovih propisa od strane Vas ili trećeg lica ne bi trebalo ni na koji način da utiče na odricanje prava ALDA da potom primjeni bilo koji od ovih propisanih uslova i stanja koji su ovdje sadržani ili da reaguje u vezi sa sličnim prekršajima. 

20. VAŽNOST SVIH USLOVA KAO UGOVORA
Ovi uslovi, zajedno sa svim drugim sporazumima, propisima ili uslovima koji se odnose na njih čine cjelokupan Ugovor između Vas i ALDA u pogledu upotrebe ovog vebsajta i bilo koje transakcije sprovedene na ili sa ovog sajta i njegovog sadržaja, i zamjenjuju bilo kakve prethodne pogodbe i sporazume (bilo elektronske, usmene ili pismene) u vezi ovog predmeta, i  ne moraju biti dopunjivani ili modifikovani sem u pianju, ili ako ALDO načini takve dopune ili modifikacije dostupne i saglasne sa ovim propisima.

21. OBUSTAVA
ALDO zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, obustavi Vaš pristup ovom web sajtu u potpunosti ili dijelimično, bez ili sa obavještenjem o tome.
 
22. NASLOVI
Naslovi koji su ovde korišćeni su postavljeni jedino radi preglednosti i lakšeg snalaženja i ne utiču na konstrukciju ili interpretaciju ovdje pomenutih propisa i uslova.
 
Last update: 15-8-2008