สงวนลิขสิทธิ์ทางกฏหมาย

1. การใช้บริการเว็บไซท์
เว็บไซท์นี้เป็นของ ALDO Group Inc. (ต่อไปนี้เรียกว่า “ALDO”) และจัดทำเพื่อการใช้งานที่ไม่เกี่ยวข้องทางการค้า การใช้เวปไซต์นี้ จะขึ้นกับข้อบังคับทางกฎหมาย เมื่อท่านเข้ามายังเว็บไซท์นี้ นั่นหมายถึงว่าท่านยินยอมจะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงที่ระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติ แต่หากไม่ตกลงตามนั้น ท่านไม่ควรใช้บริการ เว็บไซท์นี้ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 13 ปี กรณีที่เราทราบว่าผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์อยู่ในกลุ่มอายุ ดังกล่าว เราจะไม่จัดเก็บข้อมูลเหล่านั้น  และหากอายุมากกว่า 13 ปี แต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำ ALDO รวมถึงบริษัทในเครือ หรือฟรานไชส์ซี่ สามารถปฏิเสธการให้บริการ ยกเลิกรายการ หรือไม่รับออร์เดอร์จากลูกค้าได้

 2. สิทธิ์ส่วนบุคคล
สิทธิ์ส่วนบุคคลได้ระบุไว้ในนโยบายส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมกฎการเยี่ยมชมเว็บไซท์ เมื่อท่านเข้ามายังเว็บไซท์นี้ นั่นหมายถึงว่าท่านยินยอมจะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงที่ระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติ เมื่อท่านส่งข้อมูลโดยผ่านทางเว็บไซท์นี้ นั่นแสดงว่าท่านยินยอมจะให้ข้อมูลเหล่านั้นจัดเก็บรวมรวม นำไปใช้งาน และนำไปเปิดเผยได้ตามระเบียบปฏิบัติดังกล่าว
 
3. ข้อมูลผลิตภัณฑ์
สินค้าที่วางขายและจัดจำหน่ายโดยผู้แทนจำหน่ายใน ประเทศไทย จะขายได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ALDO บริษัทในเครือ และผู้แทนจำหน่าย จะให้รายละเอียดและข้อมูลของสินค้าที่วางขายและจัดจำหน่ายอย่างละเอียด อย่างไรก็ตาม ALDO บริษัทในเครือ และผู้แทนจำหน่ายมิได้มีข้อผูกพันใด ๆ ในการเป็นผู้ยืนยัน รับรอง หรือรับประกันเรื่องความถูกต้อง สม่ำเสมอ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลเหล่านี้แต่อย่างใด
เว็บไซท์และข้อมูลเหล่านี้ ไม่สามารถใช้ในการเสนอขายสินค้าหรือบริการต่างๆ
 
4. ข้อยกเว้นการรับประกัน
ALDO มิได้มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายหรืออันตรายอันเกิดจากการใช้บริการเว็บ ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัท ALDO ไม่มีการแสดง หรือ ประกันว่า เนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซท์จะไม่มีข้อบกพร่อง หรือผิดพลาด ข้อบกพร่องจะถูกแก้ไข และ เว็บไซท์จะถูกทําให้ปราศจากไวรัส หรือ ส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ เนื้อหาที่ปรากฏอยู่ภายในเว็บไซท์ ได้ถูกแสดงในแบบ "ที่มีอยู่ในปัจจุบัน" และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยปราศจากการรับประกันในทุกสิ่ง แต่ไม่จํากัดถึงการรับประกันการพึงพอใจในคุณภาพ และความเหมาะสมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ความถูกต้อง และความสมบูรณ์ หรือ ไม่มีการละเมิด
 
5. ขอบข่ายความรับผิดชอบ
ALDO จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ความเสียหายกรณีพิเศษ ความเสียหายในส่วนย่อย ความเสียหายในทางอ้อม ความเสียหายอย่างสมบูรณ์ หรือ ความเสียหายในทุกส่วนสําคัญ หรือ ความเสียหายทางการเงิน อีกทั้งยังรวมถึง การสูญเสียกําไร หรือ สูญเสียทางธุรกิจ หรือไม���ว่า เกิดจากความเป็นไปได้ของทุกความเสียหาย และ บนหลักการของความผิดพลาดหรือกระทั่งจากบุคคลที่สาม ท่านสามารถหยุดการเข้าชมเวปไซต์ เพราะกฎหมายไม่สามารถสามารถระบุชนิดของความเสียหายได้
 
6. เครื่องหมายการค้าและการจดทะเบียน
การออกแบบ โลโก้ ตัวอักษร การออกแบบ ข้อมูลในรูปแบบเสียง และวีดีโอ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซท์นี้เป็นของบริษัท ALDO เครื่องหมายการค้าอื่นที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนทั้งหมด คือ ทรัพย์สินของบริษัท ข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซท์นี้ไม่สามารถถูกแปลความโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงยังต้องปฏิบัติตามประกาศทางด้านลิขสิทธิ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ห้ามมิให้มีการนำข้อมูลไปแก้ไข ดัดแปลง หรือทำซ้ำ รวมทั้งทำสำเนาเพื่อนำไปใช้ ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึงการนํามาใช้ในทางอื่นซึ่งรวมถึง การนํามาผลิตใหม่ การแก้ไข การดาว์นโหลด หรืออื่นๆ ไม่สามารถกระทําได้ หากไม่ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร จากที่กล่าวมาข้างต้น
อย่างไรก็ตาม ALDO ไม่อนุญาตให้เสนอ หรือเชิญชวน เพื่อการซื้อ/ขายสินค้าในทุกกรณี สินค้าเลียนแบบ การใช้เครื่องหมายการค้า หรือ ลิขสิทธิ์ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือ ในวิธีการอื่นที่ไม่ถูกต้องก็ไม่ได้รับอนุญาตด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ท่านยังไม่สามารถที่จะนำโลโก้ เครื่องหมายการค้าหรือข้อมูลต่างๆ (เช่นรูปภาพ ตัวอักษร การออกแบบ หรือรูปแบบ) ของ ALDO และบริษัทในเครือไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยทุกๆ เงื่อนไขหรือข้อตกลงที่เกิดขึ้นในเว็บไซท์นี้ ต้องผ่านความเห็นชอบร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร
 
7. การเปิดเผยข้อมูลสำคัญ
พึงทราบไว้ว่าทุกการสื่อสารหรือข้อมูลท่านส่งมาที่เว็บไซท์นี้ โดยอีเมล์ หรือวิธีอื่น จะไม่ถูกเก็บแบบเป็นความลับ ยกเว้นในกรณีที่อยู่ภายใต้นโยบายส่วนบุคคลของบริษัท และพึงทราบไว้ว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ตอาจมีการนำไปใช้โดยบริษัทหรือบริษัทในเครือ ในวัตถุประสงค์บางอย่าง รวมถึง การนํามาผลิตใหม่ การเปิดเผยข้อมูล การส่งข้อมูลการประกาศ นอกจากนี้ ALDO มีอิสระที่จะใช้ทุกแนวคิด ข้อคิดเห็น แนวทางที่อยู่ในทุกการติดต่อสื่อสารที่ท่านส่งมาที่เว็บไซท์ โดยอ้างอิงจากนโยบายส่วนบุคคลของ ALDO
 
8. การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิค
เมื่อท่านคลิกเข้าไปในเว็บไซท์หรือส่งอีเมล์ถึงเรา หมายถึงท่านเป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลของเราแล้ว ท่านจะได้รับการติดต่อจากเราผ่านช่องทางนั้น โดยการส่งอีเมล์หรือติดประกาศผ่านหน้าเว็บไซท์ การยินยอมในข้อตกลงร่วม การประกาศ การเปิดเผยหรือการติดต่อสื่อสารในวิธีอื่นๆ ด้วยช่องทางอิเล็คทรอนิค จะถือเป็นการยินยอมและความพอใจซึ่งได้รับการยินยอมแต่โดยดี
 
9. การตรวจตรา
บริษัทอาจจะตรวจสอบถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเว็บไซท์นี้ อย่างไรก็ตาม ALDO จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำนั้นๆ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการยินยอมและตกลงร่วมกัน ตลอดจนสามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัท
 
10.การเชื่อมโยง
การเชื่อมโยงและการอ้างอิงถึงเว็บไซท์อื่นๆ ทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านเท่านั้น ALDO จะไม่วิจารณ์หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซท์อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมิได้มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายหรืออันตรายที่เกิดจากข้อมูลเหล่านั้น ท่านอาจไม่สามารถเชื่อมโยงเว็บไซท์บางแห่งได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของ ALDO เป็นสำคัญ เพื่อสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ comments@aldogroup.com
 
11.ไวรัสและอื่นๆ
ALDO ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อข้อมูลต่างๆ รวมถึงการดาว์นโหลดซอฟแวร์ การก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล การได้รับผลกระทบจากไวรัส หรือกรณีความเสียหายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
 
12.  ความเสียหาย
ท่านไม่ได้รับอนุญาต ให้ทําการประกาศ หรือ ส่งผ่านข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือสร้างความเสียหายให้ผู้อื่น นอกจากนี้ท่านไม่สามารถสร้าง หรือทําให้เกิดสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นการรุกลํ้าที่ผิดกฎหมายเช่น ก้าวร้าว หยาบคาย ให้ร้าย หรือ ดูหมิ่น การกระทําผิดทางกฎหมายต่อบุคคล หรือ ละเมิดกฎหมายต่างๆ ALDO จะร่วมมืออย่างเต็มที่กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย
 
13. ข้อตกลงทางกฎหมาย
สิทธิ์ทางกฎหมายในเว็บไซท์นี้เป็นเจ้าของโดย ALDO แต่เพียงผู้เดียว บุคคลอื่นไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือทำขึ้นใหม่ได้ ไม่มีข้อมูลใดที่ในเว็บไซท์นี้ที่สามารถถูกแปลความภายใต้เงื่อนไขของลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา สินค้าเลียนแบบ การใช้เครื่องหมายการค้า หรือ ลิขสิทธิ์โดยปราศจากการได้รับอนุญาต
 
14.ข้อบังคับทางกฎหมาย
เว็บไซท์นี้ อยู่ในความควบคุมและดำเนินการของ ALDO ในมอลทรีอัล คิวเบค แคนาดา โดยเงื่อนไขในเว็บไซท์นี้ อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายแห่งคิวเบคและแคนาดา และการใช้เว็บไซท์นี้ท่านได้เข้าใจที่จะยอมรับอํานาจศาลของอเมริกาเหนือ จึงห้ามนำไปใช้โดยมิได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเว็บไซท์ ยกเว้นในกรณีที่ผู้นำไปใช้ต้องการจะเจาะจงถึงสินค้าหรือการบริการของบริษัทเท่านั้น
 
15.การไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง
จำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านต้องอ่านข้อมูลนี้อย่างละเอียด เนื่องจากเงื่อนไขต่างๆ จะถูกตัดสินโดยศาลและลูกขุนเป็นที่สิ้นสุด โดยสิทธิทางกฎหมายที่อ้างถึงในประกาศทางกฎหมายนี้ ประกอบไปด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านและบริษัทด้วยความเข้าใจในเนื้อหาโดยไตร่ตรองแล้วในประกาศทางกฎหมายนี้
 
การตัดสินชี้ขาด
ทุกข้อโต้แย้ง ความคิดเห็นที่แตกต่าง ข้อพิพาทขั้นรุนแรงที่ยื่นฟ้องต่อเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือ ตัวแทนของบริษัท หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการแนะนำ การต่อรอง หรือในกรณีความขัดแย้งอื่นๆ จะต้องได้รับการไกล่เกลี่ย หรือแก้ไขข้อพิพาทโดยพึ่งพาอำนาจศาล อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์หรือความต้องการของท่านกับตัวแทนของเราได้ที่ 1-800-326-2536 เพื่อเปิดโอกาสให้ทางบริษัทได้หาทางแก้ไขได้ โดยทาง ALDO อาจจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ 60 วัน นับจากวันที่ท่านแจ้งความประสงค์เข้ามา
 
16.  การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข เงื่อนไขและข้อตกลงได้ โดยทางบริษัทถือเอาว่า ท่านได้ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องตรวจสอบเสมอ เพื่อจะทราบข้อมูล เมื่อการเปลี่ยนแปลงในประกาศทางกฎหมายเกิดขึ้น
 
17.  การคุ้มครองด้านกฎหมาย
เว็บไซท์นี้ อยู่ในความควบคุมและดำเนินการของ ALDO ในมอลทรีอัล คิวเบค แคนาดา ALDO จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ไม่เหมาะสมใน���ื้นที่อื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ สำหรับผู้ที่ใช้บริการจากส่วนต่างๆ ของโลกจะต้องถูกกำหนดอยู่ภายใต้กฎหมายของพื้นที่นั้นๆ
 
18.คุกกี้ส์
เราอาจใช้ ‘คุกกี้ส์’ เพื่อติดตามและหาข้อมูลผู้ใช้ที่ใช้บริการ ซึ่งก็คือหน่วยพื้นฐานของข้อมูล ที่เว็บไซท์ส่งเข้าไปยังระบบค้นหา ทำหน้าที่ช่วยบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน และความชอบของท่านให้กับเว็บไซท์ และยังทำหน้าที่เก็บบันทึกข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านด้วยจุดประสงค์หลายประการด้วยกัน เช่น ช่วยเรียกข้อมูลจำเพาะที่ท่านเคยให้ไว้ ช่วยประเมินว่าข้อมูลส่วนไหนในเว็บไซท์ ที่ผู้เยี่ยมชมให้ความสำคัญมากที่สุด และช่วยจัดแต่งเว็บไซท์ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ในส่วนของเบราเซอร์ ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งโปรแกรม แต่ควรทราบไว้ว่า การปฏิเสธคุกกี้ส์ อาจส่งผลเสียให้ท่านได้ เนื่องจากเว็บไซท์บางแห่ง จะไม่สามารถโชว์ได้หากปราศจากคุกกี้ส์ ซึ่งท่านอาจเสียสิทธิ์ตรงนั้นไปอย่างน่าเสียดาย
 
19.  ไม่มีการสละสิทธิ์
กฎข้อบังคับต่างๆ ที่ ALDO ตั้งขึ้น จะไม่มีการสละสิทธิ์ โดยจะถูกตีความว่า มีการยอมรับในทุกกรณี และไม่เป็นการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามกฎหมายของทุกข้อกําหนด
 
20.  ข้อตกลงทั้งหมด
ประกาศทางกฎหมายนี้ รวมถึงนโยบายและเงื่อนไขของบริษัท ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านและบริษัท ด้วยความเข้าใจในเนื้อหาโดยไตร่ตรองแล้วในประกาศทางกฎหมายนี้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ประการใด
 
21.  การตัดสินใจ
ALDO มีสิทธิ์ในเว็บไซท์นี้ทั้งหมด รวมถึงการตัดสินใจ การบังคับใช้ และอิสระในการใช้เว็บใซท์นี้แต่เพียงผู้เดียว
 
22.หัวเรื่อง
หัวเรื่องมีเพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นตัวอ้างอิงสำหรับการสร้างเว็บเท่านั้น ไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ตั้งขึ้นแต่ประการใด

ปรับปรุงล่าสุด: 22-5-2008