PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

1. POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK
Tuto webovou stránku vlastní skupina ALDO Group Inc. (dále jen „ALDO“) výhradně pro majitele licence v této zemi a je provozována pro vaše osobní nekomerční použití a informaci. Vaše využívání této webové stránky podléhá následujícím podmínkám a všem podmínkám stanoveným zákony Přístupem a prohlížením stránky přijímáte tyto podmínky bez omezení a bez výhrad. Pokud nesouhlasíte s jakýmikoli podmínkami, prosíme, nepoužívejte tuto schránku. Jste odpovědni za to, že váš přístup na tuto stránku a dostupnému materiálu na ní, je legální v rámci jakékoli jurisdikce, ve které nebo skrze niž přistupujete nebo si prohlížíte tuto stránku nebo tento materiál. Tato webová stránka je určena pro dospělé. Děti do 13 let ji nemohou používat. Navíc, je-li vám 13 let a více, ale nejste plnoletí v rámci jurisdikce, do které spadáte, může za vás stránku používat pouze rodič nebo pěstoun a nemůžete sami stránku používat anebo poskytovat ALDO, jejím pobočkám nebo držitelům licence své osobní informace. ALDO, její pobočky a držitelé licence nezáměrně shromažďují informace od dětí do 13 let. ALDO, její pobočky nebo držitelé licencí si vyhrazují právo odmítnout poskytnout službu, ukončit účet anebo odmítnou objednávky dle svého výhradního uvážení.

2. SOUKROMÍ
Politika zachování soukromí firmy ALDO, jejích poboček a/nebo držitelů licence také řídí vaši návštěvu na webových stránkách. Vaše neustálé využívání této webové stránky dává najevo, že uznáváte, že jste si přečetli politiku ochrany soukromí a souhlasíte, že jste vázáni jejími podmínkami. Souhlasíte s používáním vašich osobních informací firmou ALDO, jejími pobočkami a držiteli licence ve shodě s podmínkami a za účely stanovenými v politice zachování soukromí , která může být čas od času doplňována.

3. INFORMACE O PRODUKTU
VÝROBKY POSKYTOVANÉ K PRODEJI A/NEBO DISTRIBUCI DRŽITELEM LICENCE ALDO V DANÉ ZEMI JSOU DOSTUPNÉ POUZE V TÉTO ZEMI A ZDE TAKÉ ŘÍZENY PRO ZÁKAZNÍKY A POTENCIONÁLNÍ ZÁKAZNÍKY. ALDO a její pobočky a držitelé licence se pokoušejí být co nejpřesnější při popisování produktů dostupných pro prodej a/nebo distribuci ALDO, jejími pobočkami a držiteli licence. Avšak ALDO, její pobočky a držitelé licence nezaručují, že popisy produktů nebo jiný obsah těchto stránek jsou přesné, úplné, spolehlivé, současné a bez chyb.

TATO WEBOVÁ STRÁNKA A JEJÍ OBSAH NEJSOU STANOVENY JAKO NABÍDKA K PRODEJI JAKÝCHKOLI PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB.

4. VYLOUČENÍ ZÁRUK
ALDO nečiní žádná zastoupení nebo záruky týkající se funkčnosti, správného pracovního řádu nebo podmínky této webové stránky, její vhodnosti použití anebo, že její užití bude nepřerušeno nebo prosto chyb. ALDO nečiní žádná zastoupení, záruku nebo příslib, že jakékoli chyby na této stránce nebo k ní se vztahující budou opraveny nebo že jakýkoli server, ze kterého je stránka provozována nemá nebo nebude mít žádné viry nebo jiné škodlivé součásti. VEŠKERÉ MATERIÁLY NEBO INFORMACE NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE JSOU VÁM POSKYTNUTY „TAK JAK JSOU“, „SE VŠEMI CHYBAMI“ A BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI TYPU, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO NAZNAČENÝCH, ALDO A JEJÍ DRŽITELÉ LICENCE A POBOČKY POPÍRAJÍ VŠECHNY ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY, PÍSEMNÉ NEBO ÚSTNÍ, STATUTÁRNÍ, VÝSLOVNÉ NEBO NAZNAČENÉ VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY OBCHODOVATELNOSTI, KVALITY, TRVANLIVOSTI NEBO VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. Tato vyloučení jsou navíc k jakémukoli vyloučení jinak uvedenému v těchto podmínkách. Protože určité federální, státní nebo provinční zákony nepovolují vyloučení určitých záruk, tato vyloučení se na vás nemusejí vztahovat.

5. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
ALDO NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI ŠKODY, BUĎ PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, SPECIÁLNÍ NEBO NÁSLEDNÉ PŘI POUŽITÍ MATERIÁLU NEBO NESCHOPNOSTI JEHO POUŽITÍ, JAKOŽTO I PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB JAKÉHOKOLI TYPU, UKONČENÍ PRÁV NEBO ZTRÁTU ZISKU, DAT, FIRMY NEBO DOBRÉ VŮLE, AŤ UŽ NA BÁZI KONTRAKTU, PŘEČINU NEBO MIMOSMLUVNĚ NEBO ZA POSKYTNUTÍ ODŠKODNÉHO ČI JAKÉKOLI JINÉ NÁPRAVY VÁM NEBO JAKÉKOLI TŘETÍ STRANĚ. Vaše výhradní a exkluzivní náprava je přestat používat a navštěvovat webovou stránku. Protože určité federální, státní nebo provinční zákony nepovolují vyloučení nebo omezení určitých škod, tato vyloučení se na vás nemusejí vztahovat.

6. AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNAČKY
Materiál na této webové stránce včetně, avšak ne omezeně vztahující se k textům, zobrazením, ilustracím, softwaru, audio klipům a video klipům je ve vlastnictví nebo jinak poskytován firmou ALDO a ALDO nereprezentuje nebo nezaručuje, že takovýto materiál neporuší práva jakékoli osoby nebo entity. Materiál na této webové stránce je chráněn v dané ZEMI a v ostatních jurisdikcích Zákonem o autorských právech (nebo jeho ekvivalentem) a prostřednictvím odpovídajících mezinárodních úmluv. Následně, materiál na této webové stránce nelze kopírovat, reprodukovat, opakovaně publikovat, stahovat, zasílat poštou, převádět, distribuovat nebo modifikovat celkově nebo zčásti v jakékoli formě včetně avšak ne omezeně textů, audia nebo videa bez předchozího písemného souhlasu ALDO. Obchodní značky, loga a servisní značky (společně „značky“) uváděné na displeji této webové stránky jsou registrovanými nebo neregistrovanými značkami ALDO nebo ostatních a jsou vlastnictvím jejich odpovídajících majitelů a nemohou být použity bez předchozího písemného souhlasu majitele těchto značek. Nic na této webové stránce nemůže být vykládáno jako udělení práva používat tyto značky nebo materiál chráněný Zákonem o autorských právech ( nebo jeho ekvivalentem).

Bez ohledu na výše uvedené, vás ALDO zplnomocňuje vytvořit jednu elektronickou nebo listovní kopii informací uvedených na jakékoli stránce tohoto webu za předpokladu, že tato kopie bude užívána výhradně pro nekomerční osobní účely a v každém případě za předpokladu, že jakákoli taková kopie zůstane chráněna všemi autorskými právy, obchodními značkami, služebními značkami a ostatními vlastnickými ustanoveními a nápisy obsaženými na takovéto webové stránce. Tato licence nezahrnuje jakýkoli další prodej této stránky nebo jejího obsahu; žádné shromažďování soupisů produktů, popisů nebo cen; jakékoli jiné druhotné použití těchto stránek nebo jejich obsahu; žádné stahování nebo kopírování informací ve prospěch jakéhokoli obchodníka; nebo jakékoli využití získávání dat, robotů nebo podobné shromažďování dat a nástroje na jejich vyhledávání. Nesmíte užívat webové rámce ani techniky jejich vytváření pro připojení jakékoli obchodní značky, loga nebo jiné vlastnické informace (včetně zobrazení, textu, rozvržení stránky nebo formy) firmy ALDO a jejích poboček bez předchozího písemného souhlasu ALDO. Nesmíte používat žádné meta značky nebo jakýkoli jiný „skrytý text“ používající jméno nebo obchodní značky ALDO bez předchozího písemného souhlasu ALDO. Jakékoli neoprávněné užívání těchto stránek a/nebo jejich obsahu ukončí povolení nebo licenci udělenou firmou ALDO.

7. DŮVĚRNOST PŘENÁŠENÝCH INFORMACÍ
Berete na vědomí a uznáváte, že informace nebo materiály, které poskytujete elektronicky prostřednictvím vašeho přístupu nebo používání těchto webových stránek nejsou důvěrné nebo chráněné vlastnickým právem, s výjimkou požadavků odpovídajících zákonů nebo dle politiky o zachování soukromí ALDO, jejích poboček nebo držitelů licence a uznáváte, že nechráněná e-mailová komunikace přes internet podléhá možným pozastavením, obměnám nebo ztrátě. Reprezentujete a zaručujete, že informace, které elektronicky poskytnete firmě ALDO, jejím pobočkám nebo držitelům licence přístupem na nebo používáním těchto webových stránek neohrožují práva jakékoli jiné osoby nebo entity. Dáváte svůj souhlas firmě ALDO, jejím pobočkám nebo držitelům licence pro použit těchto informací nebo materiálů, vcelku nebo zčásti jakýmikoli způsoby včetně reprodukce, opakovaného přenosu nebo publikování těchto informací nebo materiálů nebo nápadů, konceptů nebo jiných informací zde uvedených pro komerční účely ALDO, jejích poboček nebo držitelů licence anebo odhalení vaší identity ve shodě s politikou zachování soukromí ALDO, jejích poboček nebo držitelů licence (viz sekce 2 výše).

8. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE
Když navštěvujete naše webové stránky nebo nám posíláte e-maily, komunikujete s námi elektronicky. Souhlasíte, že obdržíte elektronicky informace od nás. Budeme s vámi komunikovat prostřednictvím e-mailu nebo umístěním zpráv na těchto stránkách. Souhlasíte, že všechny smlouvy, zprávy, sdělení a další komunikace, které vám poskytujeme elektronicky uspokojují všechny právní požadavky, jako by šlo o písemnou formu.

9. DOHLED
ALDO monitoruje přístup ke svým webovým stránkám a ostatních aktivitám ve vztahu ke svým webovým stránkám a může v tomto ohledu zasahovat. Avšak ALDO nedává žádné zastoupení a žádné záruky v tomto ohledu. Souhlasíte s takovým dohledem a zásahy, pokud se pro ně ALDO rozhodne.

10. CESTA PRO KOMUNIKACI
Cesty pro komunikaci a další odkazy na jiné webové stránky jsou vám poskytovány pouze jako příspěvek pro vás. ALDO nekontroluje a ani výslovně či nepřímo nepodporuje webové stránky nebo jakýkoli materiály či informace k jejich přístupu prostřednictvím cest pro komunikaci a nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli tyto ostatní webové stránky, informace nebo materiály na nich zveřejněné anebo produkty nebo služby na nich nabízené. Nemůžete si vytvořit cesty pro komunikaci z ostatních webových stránek na tyto webové stránky, pokud tak není výslovně schváleno firmou ALDO. K získání povolení kontaktujte našeho správce webu na comments@aldogroup.com.

11. VIRY ATD.
ALDO nereprezentuje a nezaručuje, že informace nebo matriál včetně stažitelného softwaru přístupného z tohoto webu nebo jeho prostřednictvím, budou nepřerušeny a bez chyby, virů a ostatních škodlivých součástí anebo že jakékoli takovéto problémy, které budou objeveny, budou opraveny.

12. POŠKOZENÍ OSTATNÍCH
Souhlasíte, že nezavedete vědomě nebo jinak prostřednictvím tohoto webu jakékoli informace nebo materiály, které by poškozovaly ostatní. Mimo jiné souhlasíte, že nezavedete vědomě nebo nevědomě jakoukoli chybu nebo defekt materiálu nebo informací, které – mimo jiné – budou křivým obviněním, pomluvou, urážkou na cti nebo nemravností nebo které budou podporovat nenávist nebo jinak zapříčiní vznik trestného přestupku nebo občanské odpovědnosti vůči jakékoli osobě nebo entitě.

13. VÝHRADA PRÁV
Veškerá práva, která nejsou výhradně udělena těmito podmínkami, jsou rezervována firmou ALDO. Nic uvedené v těchto podmínkách nebude považováno jako samozřejmý důsledek, překážka uplatnění žalobního nároku nebo jinak jakékoli licence nebo práva v rámci jakéhokoli zákona o autorských právech, patentech, obchodních značkách nebo jiného práva intelektuálního vlastnictví ALDO nebo jakékoli jiné osoby nebo entity.

14. ŘÍDÍCÍ PRÁVO
Tyto stránky jsou řízeny a provozovány firmou ALDO z Quebecu, Kanada a tyto podmínky, tyto webové stránky, jakékoli použití těchto stránek a jakékoli transakce z nich nebo na nich prováděné jsou řízeny zákony provincie Quebec a zákony Kanady zde uplatnitelné bez ohledu na principy právních konfliktů. Použití Konvence spojených národů o smlouvách pro mezinárodní prodej zboží je výhradně vyloučeno.

15. ŘEŠENÍ SPORŮ; SOUDNÍ PŘÍKAZ ODŠKODNĚNÍ
JE DŮLEŽITÉ, ABYSTE SI PEČLIVĚ PŘEČETLI CELOU TUTO SEKCI. TATO SEKCE POSKYTUJE ŘEŠENÍ SPORŮ PROSTŘEDNICTVÍM KONEČNÉ A ZÁVAZNÉ ARBITRÁŽE PŘED NEUTRÁLNÍM ARBITREM NAMÍSTO SOUDNÍHO DVORA SE SOUDCEM NEBO POROTOU. ZÁKONY VAŠEHO STÁTU, PROVINCIE NEBO ÚZEMÍ MOHOU LIMITOVAT VYMAHATELNOST MANDÁTNÍ ARBITRÁŽE V KONTEXTU URČITÝCH DOHOD SE ZÁKAZNÍKY.

Závazná arbitráž
Jakýkoli spor, odlišnost, kontroverze nebo nárok mezi námi nebo každým z nás vůči ostatním nebo zaměstnancům, agentům, zmocněncům, úředníkům, ředitelům, nástupcům, postupitelům nebo pobočkám druhého, které vzniknou, vztahují se nebo mají jakoukoli souvislost se současnými podmínkami, těmito webovými stránkami, jakýmkoli použitím těchto stránek a jakýmikoli transakcemi, které jsou na nich nebo z nich prováděny (ať už smluvními nebo mimosmluvními, v rámci smlouvy nebo přečinu, na základě předpisu nebo ustanovení, ať už dříve existujících, přítomných nebo budoucích) včetně jakýchkoli dotazů týkajících se vyjednávání, formování, existence, platnosti, výkonnosti, účinnosti, interpretace, porušení, vyřešení nebo anulování a dalších zahrnujících platnost nebo rozsah této arbitrážní klauzule ( dále jen společně „nároky“ a individuálně jako „nárok“), budou postoupeny a konečně rozhodnuty závaznou arbitráží s vyloučením soudního dvora a ve shodě s pravidly arbitráže stanovenými v rozpisu A níže, přičemž tento rozpis je začleněn a tvoří nedílnou část těchto podmínek Avšak dříve než předložíte nárok na arbitráž, musíte kontaktovat naše zástupce služeb zákazníkům na 1-800-326-2536 a dát nám příležitost vyřešit tento spor. A stejně tak, když se ALDO rozhodne vznést spor v arbitráži, musíme se nejdříve pokusit jej vyřešit tím, že vás budeme kontaktovat. Pokud spor nebude vyřešen do šedesáti (60) dnů od data, kdy jste vy nebo ALDO upozorněni o sporu, pak kterákoli strana může iniciovat arbitrážní proces, jak je uvedeno v dodatku A níže.

Pro větší ujasnění, žádná strana nemůže uplatnit žádnou oporu u jakéhokoli soudu nebo tribunálu, ať už federálního, státního nebo provinčního s ohledem na jakékoli záležitosti vztahující se k těmto podmínkám – a bez vyloučení – jakéhokoli nároku, jakékoli arbitráži iniciované daným nárokem a jakémukoli arbitrážnímu přiznání udělenému v souvislosti s nárokem výslovně rozhodnutým v rámci zákona s výjimkou výslovně udělenou v těchto podmínkách a zákonem. Jakékoli přiznání udělené na základě arbitráže bude konečné a závazné vůči každé straně a neexistuje vůči němu odvolání. Toto přiznání bude uděleno jako vymahatelné a výkonné jakýmkoli soudem, který má jurisdikci vůči dané osobě nebo vlastnictví osoby, vůči které je uděleno vymáhání přiznání.

ŽÁDNÝ NÁROK NESMÍ BÝT SPOJOVÁN S JINÝM SOUDNÍM PROCESEM NEBO S ARBITRÁŽÍ, SE SPOREM JAKÉKOLI JINÉ OSOBY ANEBO VYŘEŠEN NA VŠEOBECNÉM ZÁKLADĚ. STRANY VÝSLOVNĚ SOUHLASÍ, ŽE JAKÝKOLI NÁROK PODLÉHAJÍCÍ ARBITRÁŽI DLE TĚCHTO PODMÍNEK NEBUDE SOUČÁSTÍ JAKÉHOKOLI JINÉHO ARBITRÁŽNÍHO ŘÍZENÍ Z JAKÉHOKOLI DŮVODU. ARBITR NEMUSÍ PŘIZNAT ŠKODY, KTERÉ TVOŘÍ PRÁVNÍ PREKÁŽKU TĚMITO PODMÍNKAMI A NEMUSÍ UDĚLIT EXEMPLÁRNÍ ŠKODY NEBO NÁKLADY ADVOKÁTŮ. VY I ALDO SE VZDÁVÁTE JAKÝCHKOLI NÁROKŮ ZA PŘIZNÁNÍ ŠKOD, KTERÉ JSOU VYLOUČENY V RÁMCI TĚCHTO PODMÍNEK.

Soudní příkaz odškodnění a dočasný příkaz odškodnění
Bez ohledu na ustanovení v této sekci 5 dodatku A anebo jiných ustanovení těchto podmínek, má ALDO právo vyhledat a získat jakýkoli příkaz, dočasné nebo prozatímní odškodnění od jakéhokoli soudu odpovídající jurisdikce za účelem ochrany své obchodní značky nebo jiného intelektuálního vlastnictví nebo důvěrných informací anebo za účelem zachování status quo očekávané arbitráže.

16. ZMĚNY PODMÍNEK/ODDĚLITELNOST
ALDO může čas od času modifikovat, měnit či jinak aktualizovat podmínky vztahující se k těmto webovým stránkám. Uvědomíme vás o jakékoli takovéto modifikaci těchto stránek zasláním zprávy o změně těchto stránek. Budete-li následně po zaslání těchto změn používat tuto stránku, znamená to váš souhlas s těmito modifikovanými podmínkami a dalšími politikami. Budete vázáni těmito změnami. Pokud jakákoli z těchto změn bude považována za neplatnou nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelnou, tato podmínka bude považována za oddělenou a neovlivní platnost a vymahatelnost všech ostatních podmínek.

17. JURISDIKCE
Tyto webové stránky jsou provozovány firmou ALDO z Montrealu, Quebec, Kanada. ALDO nečiní žádné zastoupení, že materiály na webových stránkách jsou vhodné nebo dostupné pro použití v jiných lokalitách. Ti, kteří si zvolí přístup na tyto stránky z jiných lokalit, činí tak ze své vlastní iniciativy a odpovídají za dodržování místních zákonů v rozsahu, v němž jsou tyto aplikovatelné.

18. COOKIES
Můžeme používat „cookies“ ke sledování vašich preferencí a aktivit na těchto webových stránkách. Cookies jsou malé datové soubory přenášené na hard disk vašeho počítače webovými stránkami. Vedou záznamy o vašich preferencích a činí vaše následné návštěvy webových stránek efektivnější. Cookies mohou skladovat celou řadu informací včetně toho, kolikrát jste stránky navštívili, vaše registrační informace a kolikrát jste shlédli danou stránku nebo jiný prvek na stránce. Používání cookies je běžnou praxí používanou většinou velkých stránek, aby lépe sloužily svým klientům. Většina prohlížečů je navržena tak, aby akceptovala cookies, ale můžou být jednoduše změněny, aby cookies blokovaly; podrobnosti viz pomocná linka vašeho prohlížeče jak blokovat cookies, jak se dozvíte, že jste cookies obdrželi nebo jak cookies kompletně zablokovat. Je však třeba si uvědomit, že bez cookies některé funkce webových stránek nebudou dostupné a uživatel ztratí některé výhody stránek.

19. ŽÁDNÉ ZŘEKNUTÍ SE PRÁVA
Selhání ALDO při vymáhání jakýchkoli ustanovení těchto podmínek anebo reakce na porušení těchto podmínek vámi nebo jakoukoli třetí stranou v žádném případě neznamená zřeknutí se práva ALDO následně vymáhat jakoukoli z těchto podmínek zde uvedených nebo jednat s ohledem na podobná porušení.

20. CELKOVÁ DOHODA
Tyto podmínky společně s ostatními dohodami a podmínkami zde uvedenými anebo k nim se vztahujícími tvoří celkovou dohodu mezi vámi, ALDO a jejím držitelem licence v České republice s ohledem na používání těchto webových stránek a jakýchkoli transakcí uzavřených nebo provedených na těchto webových stránkách a jejich obsahu a jsou nadřazeny jakýmkoli předchozím úmluvám nebo dohodám (ať už elektronickým, ústním nebo písemným), které se jich týkají a nemohou být doplněny nebo upraveny, a to pouze písemně nebo pokud firma ALDO učiní takovéto doplnění nebo úpravy, které jsou jí dostupné dle zde uvedených podmínek.

21. UKONČENÍ
ALDO si vyhrazuje právo dle svého výhradního uvážení ukončit váš přístup na všechny nebo na část webových stránek, a to s oznámením nebo bez něj.

22. NADPISY
Nadpisy zde použité jsou zvoleny pouze pro užitečnost nebo odkaz a neovlivňují složení nebo interpretaci zde uvedených podmínek.

Poslední aktualizace: 15. srpna 2008