Juridiskaispaziņojums – Interneta mājas lapas NOSACĪJUMI

1. Šīs Interneta mājas lapas lietošanaS INSTRUKCIJA
Šī interneta mājas lapa pieder "ALDO Group Inc." (turpmāk tekstā – ALDO), tā ir domāta ekskluzīvajam licences īpašniekam Latvijā un ir izveidota Jūsu personīgajai ārpus komercijas lietošanai un informēšanai. Kad Jūs lietojat šo interneta mājas lapu, Jums ir spēkā visi turpmāk norādītie nosacījumi un atbilstošie likumi. Ieejot interneta mājas lapā un sērfojot tajā, Jūs piekrītat šiem nosacījumiem. Ja Jūs nepiekrītat kādam no šiem nosacījumiem, lūdzam šo interneta mājas lapu neizmantot. Jūsu pienākums ir nodrošināt, ka Jūsu pieeja šai interneta mājas lapai un tajā vai caur to sniegtajam materiālu kopumam ir likumīga katras vietas tiesu kompetencei, kurā vai caur kuru ieejat aplūkot šo interneta mājas lapu vai šo materiālu kopumu.

2. Konfidencialitāte

ALDO, uzņēmuma filiāļu un franšīzes īpašnieku darbība ir izskaidrota mūsu konfidencialitātes noteikumos. Ja pastāvīgi izmantojat šo interneta mājas lapu, tiek uzskatīts, ka esat izlasījis konfidencialitātes noteikumus un piekrītat, ka Jums tiek piemēroti noteikumos minētie nosacījumi. Piekrītat tam, ka ALDO, tā filiāles vai franšīzes īpašnieki izmantotu Jūsu personīgo informāciju, vadoties pēc konfidencialitātes noteikumos norādītajiem nosacījumiem un tajos noteiktajiem mērķiem, un piekrītat, ka noteikumi laiku pa laikam var tikt mainīti.

3. Informācija par izstrādājumu
LATVIJĀ ALDO franšīzes tiesību īpašnieku pārdodamie vai izplatāmie izstrādājumi atrodas tikai LATVIJĀ un šī interneta mājas lapas daļa ir piemērota tikai LATVIJAS esošajiem un topošajiem klientiem. ALDO, tās filiāles un franšīzes īpašnieki vienmēr cenšas sniegt pēc iespējas precīzāku informāciju par ALDO pārdodamajiem vai izplatāmajiem izstrādājumiem. Taču ALDO, tā filiāles un franšīzes īpašnieki negarantē, ka izstrādājumu apraksti vai cita satura sniegtā informācija interneta mājas lapā ir precīza, izsmeļoša, droša, atjaunota un bez kļūdām.

Šo interneta mājas lapU un tās saturu nedrīkst interpretēt kā piedāvājumu pārdot jebkādu izstrādājumu vai pakalpojumu.

4. GARANTIJAS IZŅĒMUMI
ALDO nesniedz nekādu garantiju par šīs interneta mājas lapas funkcionalitāti, darbības principiem vai stāvokli, par interneta mājas lapas atbilstību lietošanas nosacījumiem vai par tās lietošanu bez jebkādiem traucējumiem. ALDO neuzņemas atbildību un negarantē, ka jebkādas kļūdas, kuras rodas šajā interneta mājas lapā vai ir saistītas ar to, tiks izlabotas, vai jebkuram serverim, caur kuru darbojas interneta mājas lapa, nav un nebūs vīrusu vai citu kaitīgu komponentu. Viss informatīvais materiāls vai informācija šajā interneta mājas lapā tiek sniegta tāda, kāda tā ir, ar visām kļūdām un netiek sniegta nekāda garantija. ALDO un tā licences īpašnieki, filiāles un franšīzu īpašnieki atsakās no jebkādām garantijām vai nosacījumiem rakstveidā vai MUTISKI, skaidri izteiktiem vai paredzamiem noteikumiem, tai skaitā arī bez jebkādām garantijām un nosacījumiem pirkšanas ierobežojumiem, kvalitātei, izturībai, atbilstībai vai piemērotībai konkrētiem mērķiem. Šie izņēmumi tiek pievienoti pie jebkuriem speciālajiem, citādā veidā nosacījumos norādītajiem izņēmumiem.

5. Atbildības ierobežojums
ALDO neuzņemas atbildību par jebkādiem tiešajiem vai netiešajiem, gadījuma, speciālajiem bojājumiem vai sekām par lietošanu vai nespēju lietot jebkādus materiālus, produktus vai pakalpojumus, tiesību atņemšanu, peļņas, datu, uzņēmējdarbības vai prestiža zaudēšanu, līguma, civiltiesību pārkāpumu vai līgumā paredzēto iemeslu dēļ, vai zaudējumu atlīdzināšanas vai jebkādas citas atteikšanās dēļ Jums vai jebkurai trešajai personai. Vienīgais ekskluzīvais līdzeklis – atļaut izmantot šo interneta mājas lapu un sniegt tai piekļuvi. Atsevišķu valstu likumdošana nepieļauj konkrētu zaudējumu izņēmumus vai ierobežojumus, tādēļ šie izņēmumi Jums var arī būt nepiemēroti.

6. Autortiesības un preču zīmoli
Visa informācija un cits vizuālais materiāls, kas tiek sniegts šajā interneta mājas lapā, tai skaitā arī teksti, attēli, ilustrācijas, programmu iekārtas, video klipi un cita veida informācija, pieder ALDO. ALDO nepaziņo un negarantē, ka šie materiāli nepārkāpj jebkuras citas personas vai subjekta tiesības. Šajā interneta mājas lapā sniegto materiālu Latvijā un citur aizsargā tiesu kompetences, Autortiesību likums un starptautisko līgumu nosacījumi. Tādēļ šajā interneta mājas lapā sniegto materiālu kopumu nedrīkst kopēt, pavairot, pārsūtīt, izsūtīt, nodot citiem, izplatīt vai mainīt visu materiālu vai tā daļu jebkādā formā, kā arī video vai audio formātu, iepriekš nesaņemot ALDO rakstveida piekrišanu. Preces zīmoli, logotipi un pakalpojumu zīmoli (vispārīgi – zīmoli), kuri tiek sniegti šajā interneta mājas lapā, ir reģistrēti vai nereģistrēti ar ALDO vai citiem piederīgajiem zīmoliem, tie atbilstoši pieder saviem īpašniekiem, un šos zīmolus nedrīkst izmantot bez īpašnieku rakstveida piekrišanas.

Neņemot vērā iepriekšminēto, ALDO Jums piešķir tiesības izveidot vienu elektronisko kopiju vai papīra formāta kopiju, kura sniegta šajā interneta mājas lapā, ja šī kopija tiek izmantota tikai ārpus komercijas vai personīgo mērķu labad un ja visos gadījumos jebkādu tādu kopiju arī turpmāk aizsargā visas autortiesību, preces zīmolu, pakalpojumu zīmolu un citi īpašumtiesību likumi. Šī atļauja neparedz nekādas iespējas citam pārdot šo interneta mājas lapu vai tās saturu; iegūt produktu sarakstus, aprakstus vai cenas; ar atvasinājumiem izmantot šo interneta mājas lapu vai tās saturu; pārsūtīt vai kopēt informāciju, tiecoties gūt tirdzniecisko lietderību; izmantot jebkādas datu iegūšanas vai datu uzkrāšanas iekārtas. Jūs nedrīkstat kadrēt vai izmantot kadrēšanas tehniku un iekļaut jebkādu ALDO vai tās filiāļu preces zīmola, logotipa vai citas īpašumtiesību informāciju (tai skaitā arī video attēlus, tekstu, lapaspuses maketu vai formu), iepriekš to nesaskaņojot ar ALDO. Jūs nedrīkstat izmantot nekādas izmainītas zīmes vai jebkādu citu slēptu tekstu, izmantojot ALDO nosaukumu vai preces zīmolu, iepriekš to nesaskaņojot ar ALDO. Jebkāda nelikumīga šīs interneta mājas lapas vai tās satura izmantošana anulē ALDO piešķirto atļauju vai licenci.

7. Sniegtās informācijas konfidencialitāte
Jūs atzīstat, ka informācija vai materiāls, kuru elektroniskā veidā sniedzat, ieejot šajā interneta mājas lapā vai kuru izmantojat, nav konfidenciāls vai saistīts ar īpašumtiesībām, ja vienīgi to pieprasa spēkā esošie likumi vai ALDO, tās filiāļu īpašnieku konfidencialitātes noteikumi, un atzīstat, ka neaizsargātu sarakstīšanos pa e-pastu iespējams pārņemt, izmainīt un pazaudēt. Jūs paziņojat un garantējat, ka informācija, kuru elektroniskā veidā sniedzat ALDO, tās filiālēm vai franšīzes īpašniekiem, ieejot vai izmantojot šo interneta mājas lapu, nepārkāpj nekādas personas vai subjekta tiesības. Jūs piekrītat, ka ALDO, tās filiāles vai franšīzes īpašnieki izmantotu visu vai daļu no šīs informācijas vai materiāliem ar jebkādiem līdzekļiem, iekļaujot arī šīs informācijas vai materiāla, ideju, jēdzienu vai citas tajā esošās informācijas pavairošanu, atklāšanu citiem vai paziņošanu ALDO, tās filiāļu vai franšīzes īpašniekiem komerciālo mērķu labad, vai atklātu Jūsu personību, ievērojot ALDO, tās filiāļu vai franšīzes īpašnieku konfidencialitātes noteikumus (skatīt iepriekš aprakstīto 2. paragrāfu).

8. Elektroniskie sakari
Apmeklējot šo interneta mājas lapu vai sūtot mums elektroniska formāta vēstules, Jūs uzturat ar mums elektroniskos sakarus, piekrītat saņemt mūsu elektroniskā formāta vēstules. Mēs atbilstoši uzturēsim sakarus ar Jums pa elektronisko pastu vai sniedzot paziņojumus šajā interneta mājas lapā. Jūs atzīstat, ka visi līgumi, paziņojumi, reklāma un cita veida komunikācija, kuru Jums sniedzam elektroniskā formātā, atbilst jebkurām tiesību aktu prasībām un tāda komunikācija tiek veikta rakstveidā.

9. UZRAUDZĪBA
ALDO drīkst uzraudzīt pieeju savai interneta mājas lapai, drīkst uzraudzīt savu rīcību, kura ir saistīta ar šo interneta mājas lapu.

10. SAIKNES
Saiknes un norādes uz citām interneta mājas lapām tiek sniegtas tikai Jūsu ērtībai. ALDO gan tieši, gan netieši ar tādām saiknēm neatbalsta citas interneta mājas lapas vai citu informāciju, materiālu vai pieeju pie tās, un neuzņemas nekādu atbildību par citām interneta mājas lapām, tajās sniegto informāciju vai materiālu kopumu, mājas lapās piedāvātajiem produktiem vai pakalpojumiem. Jūs nevarat citās interneta mājas lapās veidot saiknes ar šo interneta mājas lapu, iepriekš to nesaskaņojat ar ALDO. Ja vēlaties saņemt atļauju, sazinieties ar mūsu interneta mājas lapas administratoru comments@aldogroup.com.

11. VĪRUSI UTML.
ALDO nepaziņo un negarantē, ka informācija un materiālu kopums, tai skaitā arī atsūtītā programmu iekārta, kura tiek iegūta šajā interneta mājas lapā vai tiek iegūta, izmantojot šo interneta mājas lapu, nebūs bojāta un būs bez kļūdām, defektiem, vīrusiem vai citiem kaitīgiem komponentiem, un, ka jebkādas tāda veida problēmas tiks atrisinātas.

12. CITIEM NODARĪTAIS ZAUDĒJUMS
Jūs piekrītat šajā interneta mājas lapā vai izmantojot šo interneta mājas lapu nesniegt nekādu informāciju vai materiālu kopumu, kas var nodarīt zaudējumus citiem. Jūs tāpat piekrītat nepieļaut nekādas kļūdas, kaitēt informācijai vai materiālu kopumam, kas varētu būt kā aizvainojums, apmelošana, aprunāšana un piedauzība, veicinātu naidu, citādā veidā noteiktu krimināla rakstura rīcību vai civilo atbildību no jebkuras personas vai subjekta viedokļa.

13. TIESĪBAS
ALDO sev atstāj visas šajos nosacījumos skaidri nepiešķirtās tiesības. Neko, kas tiek sniegts šajos nosacījumos, nedrīkst interpretēt kā netiešo, citu licenču vai tiesību piešķiršanu, vadoties pēc ALDO, jebkuras citas personas vai subjekta autortiesībām, patenta, preces zīmola vai citām intelektuālo īpašumtiesību tiesībām.

14. NOTEICOŠĀ LIKUMDOŠANA
Šo interneta mājas lapu kontrolē un kārto ALDO, kas savu uzņēmumu dibinājis Kanādā, Kvebekas provinces pilsētā Monreāla, un šos nosacījumus, šo interneta mājas lapu, jebkādu šīs interneta mājas lapas lietošanu un jebkādus interneta mājas lapā veicamos darījumus regulē Kvebekas provinces vai Kanādas likumdošana, kura attiecīgajā gadījumā tiek piemērota, neņemot vērā likumdošanas pretrunīguma principus. Tiek skaidri norādīts, ka Apvienoto Nāciju konvencija par starptautisko preču pirkšanas-pārdošanas līgumiem netiek piemērota.

15. Strīdu risināšana; Apņemšanās nepārkāpt prasītāja tiesības
Ir svarīgi uzmanīgi izlasīt visus nosacījumus. Nosacījumos noteiktie strīdu risināšanas veidi ar galēju un obligātu arbitrāžas spriedumu, kuru pieņem nevis tiesas tiesnesis vai zvērinātie, bet PATS arbitrs. Jūsu valsts, provinces vai dzīvEs vietas vietējie likumi var ierobežot obligātās arbitrāžas izpildi, ņemot vērā konkrētus līgumus ar lietotājiem.

Obligātā arbitrāža
Jebkādi strīdi, nesaprašanās, pretrunas vai pretenzijas, kuras izveidojušās starp mums vai iesniegtas kādam no mūsu darbiniekiem, aģentiem, pilnvarotajiem, ierēdņiem, direktoriem, mantiniekiem, mantotājiem vai citām filiālēm, pretenzijas, kuru dēļ radušās un ir saistītas, vai kaut kādā veidā saistītas ar šiem nosacījumiem, šo interneta mājas lapu, jebkādu šīs interneta mājas lapas lietošanu un jebkādu tajā vai tās izveidoto darījumu dēļ (saskaņotu vai nesaskaņotu, līguma vai delikta, kā paredzēts likumos vai reglamentā, vai citādā veidā, iepriekšējo, esošo vai plānojamo), ieskaitot arī jebkādus jautājumus, kuri saistīti ar derībām, formēšanu, spēkā esošajām pilnvarām, uzņēmējdarbību, ietekmi, interpretējumu, aizvainojumu, atrisināšanu vai anulēšanu, ieskaitot arī šī arbitrāžas panta piemērošanu un apmēru (turpmāk vispārēji tiek saukts – "pretenzijas" un katra atsevišķi "pretenzija"), risināmi un atrisināmi ar obligāto arbitrāžu, nepiesaistot juridiskās tiesas, kā tas noteikts arbitrāžas noteikumos, kuri tiek sniegti A pielikumā, un šis pielikums tiek iekļauts šajos nosacījumos kā neatņemama sastāvdaļa. Taču pirms iesniedzat pretenziju arbitrāžas tiesai, Jums obligāti jāsazinās ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļas pārstāvjiem pa tālruni 1-800-326-2536 un Jums ir jāsniedz mums iespēja atrisināt šo strīdu. Kā arī pirms pretenzijas iesniegšanas arbitrāžas tiesai ALDO vispirms jāmēģina strīdu atrisināt vienošanās ceļā un sazināties ar Jums. Ja neizdodas strīdu atbilstoši atrisināt sešdesmit (60) dienu laikā no tās dienas, kad Jūs vai ALDO informējat trešo personu par izveidojušos strīdu, tad viena vai otra puse var uzsākt arbitrāžas tiesas procesu, kā tas paredzēts pie nosacījumiem pievienotajā A pielikumā.

Tiek noteikts, ka neviena puse atgriezeniskās prasības dēļ nedrīkst vērsties federācijas, valsts vai provinces tiesā vai tribunālā, par jebkādu jautājumu, kurš kaut kādā veidā saistīts ar šiem nosacījumiem, tai skaitā jebkādu pretenziju un jebkādu arbitrāžu, kura ierosināta, cenšoties atrisināt pretenziju, un jebkādu pretenziju, kura saistīta ar arbitrāžas lēmumu, izņemot gadījumus, kad tas tiek skaidri atļauts šajos nosacījumos vai likumdošanā. Jebkāds arbitrāžas pieņemtais lēmums ir galējais un tas ir obligāts visām pusēm, un šis lēmums nav pārsūdzams. Tādu lēmumu jebkura tiesa, kuras jurisdikcijā atrodas persona (vai šīs personas īpašums), kuras dēļ tiek veikta lēmuma izpilde, var noteikt to izpildīt piespiedu kārtā.

NekādAS pretenzijAS nedrīkst saistīt ar citu tiesu prasībĀM, un saskaņā ar arbitrāžu – nedrīkst saistīt ar nekādas citas personas strīdu, vai atrisināt, vadoties pēc kolektīvā principa. Puses piekrīt, ka jebkāda pēc šiem nosacījumiem arbitrāžaS VEIDĀ risināmā pretenzija bez jebkāda iemesla nebūtu saistīta ar jebkādu citu arbitrāžas procedūru. Arbitrāža nedrīkst piespriest atlīdzināt zaudējumus, kuri ir aizliegti šajos nosacījumos, un nedrīkst piespriest tipveida vai sodāmo zaudējumu, vai uzticības personas izdevumu kompensēšanu. Gan jūs, gan ALDO atsakāties no jebkādAS pretenzijU zaudējumu, kuri tiek atteikti šajos nosacījumos, atlīdzināšanAS.

Apņemšanās nepārkāpt prasītāja tiesības un pagaidu līdzekļus
Neņemot vērā šos 5. pantā un A pielikumā minētos nosacījumus vai jebkuru citu šo nosacījumu nolikumu, ALDO ir tiesības tiekties un iegūt, ka jebkura kompetenta jurisdikcijas tiesa piešķirtu jebkādas tiesas apņemšanās nepārkāpt tiesības, pagaidu un pārejas laika posma līdzekļus, tiecoties aizsargāt preces zīmolu vai citu intelektuālo īpašumu un konfidenciālo informāciju, vai aizsargāt nepabeigtās arbitrāžas status quo.

16. Nosacījumu izmaiņas / ATŠĶIRŠANA
ALDO ik pēc noteikta laika var labot, mainīt vai citādā viedā atjaunot nosacījumus, kuri piemēroti šai interneta mājas lapai. Mēs Jūs informēsim par jebkādām tāda rakstura izmaiņām šajā interneta mājas lapā, publicējot paziņojumu šajā interneta mājas lapā. Ja izmaiņas ir publicētas un Jūs arī turpmāk izmantojat šo interneta mājas lapu, tas nozīmē, ka Jūs piekrītat šiem izmainītajiem nosacījumiem un citiem noteikumiem. Šīs izmaiņas Jums piešķirs pienākumus. Ja kāds no nosacījumiem tiek uzskatīts par spēkā neesošu, nederīgu vai kaut kāda iemesla dēļ netiek izpildīts, tāds nosacījums tiek uzskatīts par atšķiramu un tas neietekmē atlikušo nosacījumu spēkā esamību un piemērošanu.

17. tiesu kompetence
Šo interneta mājas lapu kontrolē un vada ALDO, kas dibināts Kanādā, Kvebekas provinces pilsētā Monreālā. ALDO neapstiprina, ka šīs interneta mājas lapas materiālu kopums ir atbilstošs vai pieejams lietošanai citās vietās. Lietotāji, kuri ieiet šajā interneta mājas lapā no citām vietām, to veic pēc savas iniciatīvas un lietotājiem ir pienākums ievērot atrašanās vietas reglamentējošo likumdošanu, ja tāda konkrētās atrašanās vietas reglamentējošā likumdošana tiek piemērota.

18. SĪKFAILI (angļu valodā cookies)
Sīkfailus varam izmantot, sekojot Jūsu prioritātēm un darbībai šajā interneta mājas lapā. Sīkfaili − tie ir nelieli faili, kurus uz Jūsu datora cieto disku pārceļ interneta mājas lapa. Tie reģistrē Jūsu prioritātes, tādēļ nākamās reizes, kad Jūs apmeklējat interneta mājas lapu, ir efektīgākas izmantošanas ziņā. Sīkfailos var būt iekļauta dažāda informācija, kā arī tiek aprēķināts, cik reizes Jūs apmeklējat interneta mājas lapu, reģistrācijas informācija un cik reizes Jūs aplūkojāt konkrēto interneta mājas lapu vai kādu no precēm interneta mājas lapā. Sīkfailus ir ierasts izmantot lielākajā daļā interneta mājas lapu, tiecoties pēc iespējas labāk pilnveidot klientu apkalpošanas kvalitāti. Lielākā daļa pārlūkprogrammu ir piemērotas sīkfailu izmantošanai, taču tos iespējams viegli izlabot un nobloķēt. Ja vēlaties uzzināt, kā sīkfailus iespējams nobloķēt vai pilnībā no tiem attiekties, pārskatiet savas pārlūkprogrammas aprakstu. Taču vajadzētu pievērst uzmanību, ka bez sīkfailiem nav iespējams izmantot dažas interneta mājas lapas funkcijas, kā arī lietotājs nevar izmantot visas interneta mājas lapas priekšrocības.

19. NENOTEIKTA ATCELŠANA
Ja ALDO neizpilda kādu no šo nosacījumu nolikumiem vai nesniedz atbildi Jūsu vai jebkuras trešās personas veiktajam šo nosacījumu pārkāpumam, šis fakts nekādā ziņā neatceļ ALDO tiesības vēlāk izpildīt jebkurus no šiem nosacījumiem, kuri šeit pieminēti, vai rīkoties tādu pārkāpumu dēļ.

20. VISS LĪGUMS
Šie nosacījumi, kā arī visi citi līgumi un nosacījumi, kuri šeit iekļauti un norādīti, veido visu līgumu starp Jums, ALDO un tās licences īpašnieku Latvijā, un līgums saistīts ar šīs interneta mājas lapas lietošanu un jebkādiem darījumiem, kuri veikti šajā interneta mājas lapā vai izmantojot šo interneta mājas lapu, un nomaina jebkādas citas iepriekšējās vienošanās un līgumus (elektroniskā formātā, mutiski vai rakstveidā) šī jautājuma dēļ, un šo līgumu iespējams labot vai mainīt tikai rakstveidā, un to drīkst veikt tikai ALDO, kas veic līgumam piemērotus tādus labojumus vai izmaiņas, ievērojot savus nosacījumus.

21. PIEEJAS LAUŠANA
ALDO atstāj tiesības vienpusēji lauzt Jūsu pieeju interneta mājas lapai vai tās daļai, par to iepriekš brīdinot vai nebrīdinot.

22. NOSAUKUMI
Šeit izmantotie nosaukumi tiek lietoti, lai būtu iespējams izveidot ērtas norādes, un šie nosaukumi neietekmē šo nosacījumu izveidošanu vai interpretēšanu.

Pēdējā informācijas atjaunošana veikta 2008. gada 15. augustā.